Plenarprotokoll 139/2004 rd

PR 139/2004 rd

Justerat 2.0r

139. TISDAGEN DEN 14 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Ulla Anttila /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Markku Koski /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Lasse Virén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Arto Bryggare /sd
 • Markku Koski /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.12 ledamöterna

 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent

14—18.12 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.12 ledamot

 • Ulla Anttila /gröna

14 och 15.12 ledamot

 • Kalevi Lamminen /saml

14—16.12 ledamot

 • Sari Sarkomaa /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.12 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Markku Koski /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 14 december 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 261—267/2004 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 9 december 2004 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 65, 66/2004 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Timo Soini föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att lagförslagen skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 101 ja och 73 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § lagen om skatteredovisning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2004 rd

Lagmotion  LM 138/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2004 vp

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Mikko Kuoppa föreslagit med bifall av ledamot Kari Uotila att riksdagen godkänner två förslag till uttalanden i reservation 1.

Dessutom har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen godkänner klämmen i åtgärdsmotion 9.

Lagförslagen i regeringens proposition

Lagförslagen antas.

Övriga lagförslag

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 136 ja och 37 nej, 26 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 139 ja och 33 nej, 3 blanka och 24 frånvarande.

( Omr. 3 )

Åtgärdsmotion 9

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag beslutar riksdagen omfatta finansutskottets förslag att förkasta åtgärdsmotionen med rösterna 139 ja och 37 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 122/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo föreslagit med bifall av ledamot Esko Kurvinen att lagförslagen som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Lagförslagen i regeringens proposition

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 106 ja och 72 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 5 )

Övriga lagförslag

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Markus Mustajärvi föreslagit med bifall av ledamot Unto Valpas att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslaget till uttalande i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Mustajärvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 73 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Unto Valpas föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 43 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Unto Valpas föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 45 nej, 22 frånvarande.

( Omr. 8 )

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 24/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Unto Valpas föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 46 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 9 )

Ärendet är slutbehandlat.

8) Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2004 rd

Debatt (PTK 139/8, Löv 139/8/13, Thors 139/8/14).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 14/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2004 rd

Debatt (PTK 139/9).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med anledning av den konvention om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003 som antagits vid den nittioförsta Internationella arbetskonferensen

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2004 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Statsrevisorernas berättelse för 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 16/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om 12) ärendet på dagordningen.

Debatt (PTK 139/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

12) Statsrevisorernas berättelse 2004

Remissdebatt

Berättelse  B 17/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

13) Lag om ändring av 24 § i sjötrafiklagen och 2 a kap. 9 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 134/2004 rd (Lauri Kähkönen /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 139/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

14) Lag om upphävande av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 140/2004 rd (Juhani Sjöblom /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 139/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

15) Lag om ändring av 3 § i lagen om hemkommun

Remissdebatt

Lagmotion  LM 142/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 139/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

16) Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 143/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 139/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

17) Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2003

Berättelse  B 15/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 20/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens proposition  RP 21/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.06.

​​​​