Plenarprotokoll 14/2004 rd

PR 14/2004 rd

Justerat 2.0r

14. TISDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Roger Jansson /sv
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Väistö /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24.2 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

24.2 ledamot

 • Satu Hassi /gröna

24—27.2 ledamot

 • Ville Itälä /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

24.2 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Matti Kangas /vänst
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Matti Väistö /cent

24 och 25.2 ledamöterna

 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Matti Saarinen /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 19 februari 2004 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 8, 9/2003 rd.

 • Talmannen meddelar att han i dag har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 8 och
 • social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt miljöutskottet om ärende U 9.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för konventionens lagstiftning

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 1/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i social- och hälsovårdsutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum i fredags.

Debatten fortsätter (PTK 14/1).

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit med bifall av ledamot Esko-Juhani Tennilä följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att se till att de som får pensionsinkomster från Sverige behandlas rättvist i fråga om den sociala tryggheten och beskattningen och så likt andra i Finland bosatta pensionärer som möjligt."

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 86 ja och 63 nej, 50 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om godkännande av rådets beslut på stats- eller regeringschefsnivå om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 9/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 14/2, Lax 14/2/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 10/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 14/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 11/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

6) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 1/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tillläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 2/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tillläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 6/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2003 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 1/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kulturutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 2/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2003 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.30.

​​​​​​​