Plenarprotokoll 140/2004 rd

PR 140/2004 rd

Justerat 2.0r

140. ONSDAGEN DEN 15 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Jouko Laxell /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Eero Akaan-Penttilä /saml

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15 och 16.12 ledamot

 • Pirkko Peltomo /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.12 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna

__________

Återtagande av regeringens proposition nr 240

Andre vice talmannen:

Jag meddelar att republikens president den 14 december 2004 har återtagit regeringens proposition RP 240/2004 rd med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift, som den 19 november 2004 överlämnats till riksdagen.

Enligt 19 § i arbetsordningen skall behandlingen av en proposition avslutas om den återtas. Riksdagen föreslås meddela kommunikationsutskottet, som har nämnda proposition för behandling, om att denna återtagits.

Förslaget godkänns.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 14 december 2004 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 96—110/2004 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2005
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
Regeringens proposition om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 151, 244, 255/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2004 rd

Budgetmotion  BM 1—1069/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum i morgon torsdag.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon torsdag.

Andre vice talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som skall iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag att besluta om förfaringssättet godkänns.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt som baserar sig på 59 § i arbetsordningen iakttas vid behandlingen av budgetpropositionen:

Först förs en allmän debatt om budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel med motsvarande motiveringar. Därefter föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel med motsvarande motiveringar. När utgifterna och inkomsterna har behandlats föredras den allmänna delen i detaljmotiveringen. Till sist föredras den allmänna motiveringen och klämmarna i slutet av betänkandet.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så skall förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till. Om ändringsförslaget har samma lydelse som en budgetmotion, räcker det att som användningsändamål ange budgetmotionens rubrik.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlar och andra punkter i budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 12.00.

Kopior av förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att en allmän debatt först tillåts om respektive huvudtitel. Därefter framställs förslagen i nummerordning under respektive huvudtitel. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag under huvudtiteln har framställts verkställs omröstningar.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen. Även beträffande dem framställs förslag och verkställs omröstningar i nummerordning.

Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om en huvudtitel, en avdelning eller ett kapitel i dem, detaljmotiveringens allmänna del eller den allmänna motiveringen, anses de ha blivit enhälligt godkända.

Den allmänna debatten om budgetpropositionen förs som snabbdebatt och i gruppanförandeordning. Gruppanförandena får vara längst 15 minuter och övriga inlägg, som ledamöterna anmält sig för på förhand, längst 5 minuter. För den allmänna debatten skall ledamöterna anmäla sig för inlägg i gruppkanslierna.

Ledamöterna får anmäla sig för inlägg i den allmänna debatten om varje huvudtitel på centralkansliet torsdagen 16.12.2004 från och med kl. 9.00. Debatten är en snabbdebatt och ordförandena för finansutskottets delegationer får presentera sina respektive områden med inlägg som får vara längst 10 minuter. Övriga inlägg får vara längst 7 minuter.

Förfaringssättet godkänns.

Andre vice talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätter kl 15.

Plenum avbryts kl. 12.12.

Plenum fortsätts

kl. 15

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

2) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 5/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2004 rd

Debatt (PTK 140/2).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 20/2004 rd

Debatt (PTK 140/3).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2004 rd

Allmän debatt (PTK 140/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 261/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 6) och 7) på dagordningen.

Debatt (PTK 140/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 262/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 263/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 264/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 140/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 140/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 140/10, Thors 140/10/4, 140/10/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition med förslag till ändring av vägtrafiklagen, fordonslagen och lagen om fordonstrafikregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 267/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

12) Lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 128/2004 rd (Tuija Nurmi /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 140/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

13) Lag om ändring av 9 § i lagen om kollektivavtal

Remissdebatt

Lagmotion  LM 137/2004 rd (Tuija Nurmi /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 140/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

14) Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 141/2004 rd (Eero Reijonen /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 140/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

15) Lag om ändring av 7 § i lagen om granskning av bildprogram

Remissdebatt

Lagmotion  LM 144/2004 rd (Raija Vahasalo /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 140/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

16) Lag om ändring av strålskyddslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 145/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 140/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

17) Lag om ändring av 5 § i lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 146/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 140/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.29.