Plenarprotokoll 145/2004 rd

PR 145/2004 rd

Justerat 2.0r

145. ONSDAGEN DEN 22 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

22.12 ledamot

 • Kalevi Olin /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamot befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.12 ledamot

 • Marjukka Karttunen /saml

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president den 21 december 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 268—276/2004 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 21 december 2004 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendet U 74/2004 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

Avbrytande av 2004 års riksmöte och sammanträdande till 2005 års riksmöte

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen med stöd av bestämmelserna i 3 § i riksdagens arbetsordning beslutar avbryta riksmötet efter att detta plenum är slut.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

Talmannen:

Enligt 1 § i riksdagens arbetsordning sammanträder riksdagen till 2005 års riksmöte tisdagen den 1 februari 2005 kl. 12, varvid 2004 års riksmöte avslutas.

__________

Fortsatt behandling av statsrådets redogörelser

Talmannen:

Riksdagen har den 26 maj 2004 remitterat statsrådets redogörelse om arbetslivet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Riksdagen har dessutom den 20 oktober 2004 remitterat statsrådets redogörelse om förskoleundervisningsreformens verkningar och om måluppfyllelsen till kulturutskottet.

Vidare har riksdagen den 24 november 2004 remitterat statsrådets redogörelse om befolkningsutvecklingen, befolkningspolitiken och förberedelserna inför förändringarna i åldersstrukturen till framtidsutskottet.

Enligt 49 § 2 mom. i Finlands grundlag fortsätter behandlingen av en redogörelse från statsrådet endast om riksdagen beslutar så. På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att behandlingen av dessa redogörelser skall fortsätta under nästa riksmöte.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2005
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
Regeringens proposition om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 151, 244, 255/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2004 rd

Budgetmotion  BM 1—1069/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 41. Allmänna debatten om huvudtitlarna 29—32 avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Huvudtitel 29
Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Detaljbehandling av huvudtiteln:

Debatt (PTK 145/1).

Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.01.22 ökas med 500 000 euro för ökade möjligheter till datorbaserad utbildning i små lärandemiljöer. (BM 43)

 • Marjukka Karttunen /saml
 • med bifall av

 • Leena Harkimo /saml
 • mom. 29.07.21ökas med 100 000 euro för trafikfostran för barn och ungdomar. (BM 253)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.10.21 ökas med 10 000 000 euro för att förbättra kvaliteten på universitetens grundutbildning. (BM 623)

 • Sari Essayah /kd
 • med bifall av

 • Jouko Laxell /saml
 • mom. 29.10.21 ökas med 100 000 euro för att inrätta en tvärvetenskaplig forskningscentral med inriktning på barn och ungdom. (BM 53)

 • Reijo Paajanen /saml
 • med bifall av

 • Seppo Lahtela /cent
 • mom. 29.10.21 ökas med 200 000 euro till Villmanstrands tekniska universitet för att utveckla forskning och utbildning inom avfallshanteringsbranschen. (BM 653)

 • Lyly Rajala /saml
 • med bifall av

 • Suvi Lindén /saml
 • mom. 29.10.21 ökas med 2 000 000 euro för utbildning av diplomingenjörer i byggteknik vid Uleåborgs universitet samt tillhörande forskning. (BM 691)

 • Lyly Rajala /saml
 • med bifall av

 • Suvi Lindén /saml
 • mom. 29.10.21 ökas med 1 000 000 euro för prästutbildning i Uleåborg. (BM 690)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • mom. 29.10.21 ökas med 10 000 000 euro för universitetens omkostnader. (Reservation 1)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • att det i motiveringen till mom. 29.10.21 uttalas: "Riksdagen förutsätter att universitetens finansieringssystem vidareutvecklas så att universiteten får en större ekonomisk självständighet, att finansieringen i allt större utsträckning beaktar undervisningens kvalitet och att basfinansieringen av forskningen och undervisningen vid universiteten tryggas. Undervisningsministeriet skall tillsätta en utredningsperson med uppdrag att lägga fram ett förslag till revidering av finansieringssystem för universiteten." (Reservation 1)

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.20.25 ökas med 10 000 000 euro till yrkeshögskolorna för finansiering av forskning och utveckling. (BM 44)

 • Reijo Paajanen /saml
 • med bifall av

 • Seppo Lahtela /cent
 • mom. 29.20.25 ökas med 1 000 000 euro för forskning och utveckling inom Kymenlaakson ammattikorkeakoulu samt för områdesutveckling. (BM 636)

 • Kaarina Dromberg /saml
 • med bifall av

 • Raija Vahasalo /saml
 • mom. 29.20.30 ökas med 1 000 000 euro för fler nybörjarplatser i Nylands yrkeshögskolor. (BM 50)

 • Olli Nepponen /saml
 • med bifall av

 • Pekka Nousiainen /cent
 • mom. 29.20.30 ökas med 1 000 000 euro för forskning vid Mikkelin ammattikorkeakoulu. (BM 526)

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.40.21 ökas med 3 500 000 euro för att utveckla och bibehålla byskolornas lärandemiljö särskilt i glesbygden. (BM 45)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • mom. 29.40.21 ökas med 1 500 000 euro till stöd för ungdomar i statens skolhem. (BM 838)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.40.30 ökas med 30 000 000 euro för höjning av kvaliteten på den grundläggande allmänbildande utbildningen. (BM 624)

 • Matti Kangas /vänst
 • med bifall av

 • Kari Uotila /vänst
 • mom. 29.40.30 ökas med 2 000 000 euro för höjning av kvaliteten på den grundläggande utbildningen i Mellersta Finland. (BM 210)

 • Leena Rauhala /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 29.40.30 ökas med 68 580 000 euro till statsandel för det kommunala bildningsväsendet. (Reservation 3, BM 230)

 • Minna Sirnö /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.40.30 ökas med 15 000 000 euro för att underlätta för kommunerna och för betalning av indexjusteringarna i statsandelarna för kommunernas undervisningsväsen till fullt belopp. (Reservation 2, BM 828)

 • Leena Rauhala /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 29.40.30 ökas med 900 000 euro för anställning av skolgångsassistenter. (BM 705)

 • Marja Tiura /saml
 • med bifall av

 • Kaarina Dromberg /saml
 • mom. 29.40.30 ökas med 500 000 euro för renovering av nya lokaler för den finska skolan i S:t Petersburg. (BM 892)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • mom. 29.40.30 ökas med 45 000 000 euro för den allmänbildande utbildningens driftskostnader, varav 5 000 000 euro för permanentning av visstidsanställda personers anställningsförhållanden inom kommunernas undervisnings- och kulturväsen. (Reservation 1)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • att det i motiveringen till mom. 29.40.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att undervisningsministeriet i samband med utredningen om specialundervisningen utreder hur integrationsprincipen har genomförts i undervisningen." (Reservation 1)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • att det i motiveringen till mom. 29.40.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att man kartlägger hur väl innehållet i lärarutbildningen och målen för den enhetliga grundläggande utbildningen svarar mot varandra och vid behov startar ett projekt för översyn av lärarutbildningen." (Reservation 1)

 • Jaakko Laakso /vänst
 • med bifall av

 • Kari Uotila /vänst
 • mom. 29.40.34 ökas med 7 000 000 euro för anläggning av skolor i Vanda. (BM 361)

 • Iivo Polvi /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.40.34 ökas med 5 000 000 euro för finansieringen av anläggning av allmänbildande och yrkesinriktade läroanstalter. (Reservation 2, BM 658)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 29.40.34 ökas med 4 000 000 euro för sanering och förebyggande av fukt- och mögelskador i skolor. (BM 991)

 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • med bifall av

 • Martin Saarikangas /saml
 • mom. 29.40.51 ökas med 200 000 euro för eftermiddagsverksamhet. (BM 506)

 • Leena Harkimo /saml
 • med bifall av

 • Petri Salo /saml
 • mom. 29.60.21 ökas med 615 000 euro för utbildning av yrkesflygare för helikoptrar. (BM 85)

 • Suvi Lindén /saml
 • med bifall av

 • Paula Risikko /saml
 • mom. 29.69.22 ökas med 10 000 000 euro för fortbildning av lärare. (BM 490)

 • Arto Satonen /saml
 • med bifall av

 • Anne Holmlund /saml
 • mom. 29.60.31 ökas med 5 530 000 euro för läroavtalsutbildning. (Reservation 1)

 • Leena Rauhala /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 29.60.31 ökas med 4 500 000 euro för läroavtalsutbildning. (BM 706)

 • Susanna Haapoja /cent
 • med bifall av

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • mom. 29.69.31 ökas med 394 000 euro för basfinansiering av Finlands Företagarinstitut. (BM 70)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • mom. 29.69.34 minskas med 5 530 000 euro av anslaget för programmet Kunskapslyftet. (Reservation 1)

 • Paula Risikko /saml
 • med bifall av

 • Petri Salo /saml
 • mom. 29.69.50 ökas med 250 000 euro för driftskostnader vid Lehtimäki folkhögskola. (BM 746)

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • med bifall av

 • Tarja Cronberg /gröna
 • mom. 29.69.53 ökas med 45 000 euro till hemslöjds- och hantverksorganisationer. (BM 625)

 • Oras Tynkkynen /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.69.53 ökas med 250 000 euro till jämställdhetsorganisationer. (BM 926)

 • Kaarina Dromberg /saml
 • med bifall av

 • Marja Tiura /saml
 • mom. 29.70.55 ökas med 7 000 000 euro för studiepenning till studerande i andra stadiet. (BM 51)

 • Unto Valpas /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.70.55 ökas med 20 000 000 euro för studiestöd till studerande i andra stadiet. (BM 950)

 • Sari Essayah /kd
 • med bifall av

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • mom. 29.70.55 ökas med 37 600 000 euro för höjning av hyrestaket för studiestödets bostadstillägg och för utbetalning av tillägget året om. (Reservation 3)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • mom. 29.70.55 ökas med 21 600 000 euro för höjning av inkomstgränserna för studiepenningen och hyrestaket för bostadstillägget. (Reservation 1, BM 1057)

 • Unto Valpas /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.70.55 ökas med 10 000 000 euro för höjning av hyrestaket för studiestödets bostadstillägg. (BM 948)

 • Unto Valpas /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.70.55 ökas med 23 690 000 euro till en budgetbaserad höjning av studiestödet fr.o.m. 1.8.2005. (BM 949)

 • Unto Valpas /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.70.55 ökas med 16 500 000 euro till utbetalning av bostadstillägget till studiepenningen för hela kalenderåret. (BM 947)

 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • med bifall av

 • Minna Sirnö /vänst
 • mom. 29.70.57 ökas med 2 500 000 euro till måltidsstöd till högskolestuderande och att motiven till momentet samtidigt ändras till att måltidsstödet är 1,70 euro per måltid. (Reservation 2, TAA 820)

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • med bifall av

 • Jyrki Kasvi /gröna
 • mom. 29.90.24 ökas med 760 000 euro för att inrätta tre regionala filialer för Museiverket. (BM 626)

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.90.30 ökas med 5 000 000 euro till biblioteken för utveckling av det skapande IT-samhällets grundstrukturer. (BM 46)

 • Kaarina Dromberg /saml
 • med bifall av

 • Irja Tulonen /saml
 • mom. 29.90.30 ökas med 4 000 000 euro till biblioteken för publika datorer och bredbandsförbindelser. (BM 52)

 • Minna Sirnö /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.90.30 ökas med 4 000 000 euro till folkbiblioteken för publika datorer och bredbandsförbindelser. (Reservation 2, BM 829)

 • Marja Tiura /saml
 • med bifall av

 • Raija Vahasalo /saml
 • mom. 29.90.30 ökas med 700 000 euro för bokinköp till biblioteken. (BM 893)

 • Iivo Polvi /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Immonen /vänst
 • att det i motiveringen till mom. 29.90.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att systemet där statsandelarna för bibliotek täcks med tippningsvinstmedel avvecklas under innevarande valperiod." (Reservation 2, BM 932)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.90.31 ökas med 1 000 000 euro till teatrars och orkestrars driftkostnader. (Reservation 4)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.90.31 ökas med 150 000 euro för grundande av ett regionalt centrum för dans i Egentliga Finland. (BM 19)

 • Mikko Alatalo /cent
 • med bifall av

 • Marja Tiura /saml
 • mom. 29.90.31 ökas med 200 000 euro till Tampereen komediateatteri. (BM 12)

 • Anne Huotari /vänst
 • med bifall av

 • Minna Sirnö /vänst
 • mom. 29.90.31 ökas med 400 000 euro till stöd för regionteatrarna och permanentning av regionteaterverksamheten. (Reservation 2)

 • Minna Sirnö /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 29.90.31 ökas med 2 000 000 euro för höjning av det pris per enhet som är beräkningsgrund för statsandelen till teatrar. (Reservation 2, BM 830)

 • Irja Tulonen /saml
 • med bifall av

 • Maija Perho /saml
 • mom. 29.90.31 ökas med 1 100 000 euro till teatrarnas omkostnader för att öka antalet årsverken med 100. (Reservation 1)

 • Outi Ojala /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Immonen /vänst
 • mom. 29.90.33 ökas med 2 000 000 euro för en ökning av statsandelarna till kommunernas kulturverksamhet. (Reservation 2, BM 617)

 • Iivo Polvi /vänst
 • med bifall av

 • Kari Uotila /vänst
 • mom. 29.90.50 ökas med 100 000 euro för reparation av föreningshus. (Reservation 2, BM 660)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • mom. 29.90.50 ökas med 20 000 euro för anslag till Suomalaisuuden liitto ry för information om Finlands flagga. (BM 839)

 • Ilkka Taipale /sd
 • med bifall av

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • mom. 29.90.50 ökas med 200 000 euro för främjande av fredsarbete, varav 50 000 euro i verksamhetsunderstöd till stiftelsen för Östersjöcentrum. (BM 854)

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • med bifall av

 • Markus Mustajärvi /vänst
 • mom. 29.90.50 ökas med 1 000 000 euro för ombyggnad och utvidgning av Lappiahuset. (BM 865)

 • Kari Uotila /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Immonen /vänst
 • mom. 29.90.51 ökas med 1 310 000 euro för en ökning av antalet konstnärsstipendier från 445 till 470. (Reservation 2, BM 933)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 29.90.52 ökas med 1 000 000 euro för understöd till de fria teatrar som inte omfattas av teaterlagen. (BM 823)

 • Tuija Nurmi /saml
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 29.90.52 ökas med 15 000 euro till föreningen Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry. (BM 576)

 • Paula Risikko /saml
 • med bifall av

 • Petri Salo /saml
 • mom. 29.90.52 ökas med 100 000 euro för statsunderstöd till tangofestivalen i Seinäjoki. (BM 747)

 • Timo Soini /saf
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • mom. 29.90.52 minskas med 675 000 euro av anslaget till Stiftelsen för Finlands Nationalopera. (BM 840)

 • Leena Rauhala /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • mom. 29.99.50 ökas med 300 000 euro för att stödja föreningar som främjar invandrarnas integrering. (BM 707)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslagen 1—68 och de har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 01 Undervisningsministeriet

  Vid omröstningen om ledamot Cronbergs förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 149 ja och 42 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 1 )

  Kap. 05 Kyrkliga ärenden godkänns.

  Kap. 07 Utbildningsstyrelsen

  Vid omröstningen om ledamot Karrtunens förslag nr 2 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 63 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 2 )

  Kap. 08 Internationellt samarbete godkänns.

  Kap. 10 Undervisning och forskning vid universitet

  Vid omröstningen om ledamot Anderssons förslag nr 3 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 147 ja och 42 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 3 )

  Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag nr 4 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 34 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 4 )

  Vid omröstningen om ledamot Paajanens förslag nr 5 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 45 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 5 )

  Vid omröstningen om ledamot Rajalas förslag nr 6 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 159 ja och 32 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 6 )

  Vid omröstningen om ledamot Rajalas förslag nr 7 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 167 ja och 19 nej, 1 blank och 12 frånvarande.

  ( Omr. 7 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 8 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 112 ja och 77 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 8 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonen förslag nr 9 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 73 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 9 )

  Utskottets förslag till uttalande 5 i motiveringen till kap. 29.10 godkänns.

  Kap. 20 Yrkeshögskoleundervisning

  Vid omröstningen om ledamot Cronberg förslag nr 10 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 147 ja och 45 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 10 )

  Vid omröstningen om ledamot Paajanens förslag nr 11 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 160 ja och 31 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 11 )

  Vid omröstningen om ledamot Drombergs förslag nr 12 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 139 ja och 51 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 12 )

  Vid omröstningen om ledamot Nepponens förslag nr 13 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 162 ja och 29 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 13 )

  Kap. 40 Allmänbildande utbildning

  Vid omröstningen om ledamot Cronbergs förslag nr 14 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 43 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr.14 )

  Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag nr 15 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 162 ja och 30 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 15 )

  Vid omröstningen om ledamot Anderssons förslag nr 16 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 150 ja och 41 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 16 )

  Vid omröstningen om ledamot Kangas förslag nr 17 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 165 ja och 27 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 17 )

  Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag nr 18 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 147 ja och 45 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 18 )

  Vid omröstningen om ledamot Sirnös förslag nr 19 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 46 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 19 )

  Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag nr 20 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 139 ja och 50 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 20 )

  Vid omröstningen om ledamot Tiuras förslag nr 21 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 59 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 21 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 22 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 117 ja och 74 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 22 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 23 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 116 ja och 75 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 23 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 24 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 116 ja och 73 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 24 )

  Vid omröstningen om ledamot Laaksos förslag nr 25 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 158 ja och 30 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 25 )

  Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag nr 26 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 164 ja och 27 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 26 )

  Vid omröstningen om ledamot Vistbackas förslag nr 27 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 138 ja och 52 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 27 )

  Vid omröstningen om ledamot Matikainen-Kallströms förslag nr 28 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 117 ja och 73 nej, 1 blank och 8 frånvarande.

  ( Omr. 28 )

  Kap. 60 Yrkesutbildning

  Vid omröstningen om ledamot Harkimos förslag nr 29 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 47 nej, 1 blank och 9 frånvarande.

  ( Omr. 29 )

  (Behandlingen av kap. 60 fortsätter efter att förslag 30 behandlats)

  Kap. 69 Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete

  Vid omröstningen om ledamot Lindéns förslag nr 30 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 123 ja och 69 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 30 )

  (Behandlingen av kap. 69 fortsätter efter att förslagen 31 och 32 har behandlats)

  Kap. 60 Yrkesutbildning (behandlingen fortsätter)

  Talmannen:

  Ledamot Satonens förslag nr 31 och ledamot Rauhalas förslag nr 32 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Rauhalas förslag nr 32 och Satonens förslag nr 31 godkänner riksdagen förslag nr 32 med rösterna 113 ja och 59 nej, 18 blanka och 9 frånvarande.

  ( Omr. 31 )

  Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Rauhalas förslag nr 32 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 123 ja och 67 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 32 )

  Kap. 69 Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete (behandlingen fortsätter)

  Vid omröstningen om ledamot Haapojas förslag nr 33 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 119 ja och 70 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 33 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 34 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 154 ja och 36 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 34 )

  Vid omröstningen om ledamot Risikkos förslag nr 35 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 156 ja och 34 nej, 1 blank och 8 frånvarande.

  ( Omr. 35 )

  Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag nr 36 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 152 ja och 40 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 36 )

  Vid omröstningen om ledamot Tynkkynens förslag nr 37 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 156 ja och 36 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 37 )

  Kap. 70 Studiestöd

  Talmannen:

  Ledamot Drombergs förslag nr 38 och ledamot Valpas förslag nr 39 är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Drombergs förslag nr 38 och Valpas förslag nr 39 godkänner riksdagen förslag nr 38 med rösterna 141 ja och 42 nej, 9 blanka och 7 frånvarande.

  ( Omr. 38 )

  Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Drombergs förslag nr 38 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 79 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 39 )

  Vid omröstningen om ledamot Essayahs förslag nr 40 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 48 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 40 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 41 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 78 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 41 )

  Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag nr 42 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 48 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 42 )

  Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag nr 43 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 148 ja och 41 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 43 )

  Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag nr 44 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 147 ja och 45 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 44 )

  Vid omröstningen om ledamot Siimes förslag nr 45 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 149 ja och 42 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 45 )

  Kap. 88 Vetenskap godkänns.

  Kap. 90 Konst och kultur

  Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag nr 46 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 158 ja och 33 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 46 )

  Vid omröstningen om ledamot Cronbergs förslag nr 47 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 34 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 47 )

  Talmannen:

  Ledamot Drombergs förslag nr 48 och ledamot Sirnös förslag nr 49 har identiskt innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.

  Vid omröstningen om ledamöterna Drombergs och Sirnös förslag nr 48 och 49 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 116 ja och 75 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 48 )

  Vid omröstningen om ledamot Tiuras förslag nr 50 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 68 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 49 )

  Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag nr 51 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 56 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 50 )

  Vid omröstningen om ledamot Anderssons förslag nr 52 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 148 ja och 43 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 51 )

  Vid omröstningen om ledamot Anderssons förslag nr 53 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 36 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 52 )

  Vid omröstningen om ledamot Alatalos förslag nr 54 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 152 ja och 39 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 53 )

  Vid omröstningen om ledamot Huotaris förslag nr 55 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 153 ja och 39 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 54 )

  Vid omröstningen om ledamot Sirnös förslag nr 56 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 34 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 55 )

  Vid omröstningen om ledamot Tulonens förslag nr 57 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 119 ja och 72 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 56 )

  Vid omröstningen om ledamot Outi Ojalas förslag nr 58 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 151 ja och 40 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 57 )

  Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag nr 59 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 159 ja och 32 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 58 )

  Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag nr 60 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 168 ja och 21 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 59 )

  Vid omröstningen om ledamot Taipales förslag nr 61 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 126 ja och 65 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 60 )

  Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag nr 62 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 161 ja och 27 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 61 )

  Vid omröstningen om ledamot Uotilas förslag nr 63 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 35 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 62 )

  Vid omröstningen om ledamot Anderssons förslag nr 64 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 34 nej, 8 frånvarande.

  ( Omr. 63 )

  Vid omröstningen om ledamot Nurmis förslag nr 65 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 150 ja och 42 nej, 7 frånvarande.

  ( Omr. 64 )

  Vid omröstningen om ledamot Risikkos förslag nr 66 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 52 nej, 1 blank och 9 frånvarande.

  ( Omr. 65 )

  Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag nr 67 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 178 ja och 12 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 66 )

  Kap. 98 Idrottsverksamhet godkänns.

  Kap. 99 Ungdomsarbete

  Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag nr 68 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 32 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 67 )

  Motiveringen till kapitelgruppen 29.88, 90, 98 och 99 Tippnings- och penninglotterivinstmedel samt till huvudtiteln godkänns, likaså utskottets förslag till uttalande 4 i motiveringen.

  Huvudtitel 30
  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

  Detaljbehandling av huvudtiteln:

  Debatt (PTK 145/1).

  Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Jari Koskinen /saml
 • med bifall av

 • Olli Nepponen /saml
 • mom. 30.10.62 minskas med 7 000 000 euro för statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden. (Reservation 1)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • ett nytt mom. under kap. 30.10 ökas med 5 000 000 euro till skydds- och säkerhetsanordningar vid pälsdjursfarmer. (BM 992)

 • Mikko Immonen /vänst
 • med bifall av

 • Anne Huotari /vänst
 • mom. 30.20.40 ökas med 20 000 000 euro för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. (BM 168)

 • Jari Koskinen /saml
 • med bifall av

 • Olli Nepponen /saml
 • mom. 30.20.40 ökas med 10 000 000 euro för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. (Reservation 1)

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Bjarne Kallis /kd
 • mom. 30.20.40 ökas med 8 000 000 euro för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. (Reservation 3, BM 772)

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Erkki Pulliainen /gröna
 • mom. 30.20.40 ökas med 480 000 euro för vildsvinsuppfödning. (BM 48)

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 30.20.40 ökas med 1 000 000 euro till höjt renstöd för att hjälpa upp det svåra läget inom rennäringen. (BM 866)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Ulla Anttila /gröna
 • att det i motiveringen till mom. 30.20.43 uttalas: "För att trygga produktionen av ekologiska matvaror ingås miljöavtalen för fem år i sänder, dvs. för åren 2005—2009, trots att den nuvarande EU-programperioden löper ut 2006." (BM 59)

 • Anne Huotari /vänst
 • med bifall av

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • mom. 30.20.46 ökas med 500 000 euro för att främja marknadsföring och produktion av skogsbär och andra naturprodukter. (BM 139)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 30.20.46 ökas med 5 000 000 euro till understöd för lagring av naturprodukter. (BM 993)

 • Erkki Pulliainen /gröna
 • med bifall av

 • Tarja Cronberg /gröna
 • mom. 30.40.42 ökas med 500 000 euro till ersättning för rovdjursskador. (BM 681)

 • Markus Mustajärvi /vänst
 • med bifall av

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • mom. 30.40.42 ökas med 400 000 euro till ersättning för rovdjursskador. (BM 511)

 • Tarja Cronberg /gröna
 • med bifall av

 • Erkki Pulliainen /gröna
 • mom. 30.40.42 ökas med 227 000 euro för att täcka egenandelen vid rovdjursskador. (BM 49)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • med bifall av

 • Mikko Immonen /vänst
 • mom. 30.40.42 ökas med 3 200 000 euro för ersättning till yrkesfiskare för sälskador 2002, 2003 och 2004. (BM 304)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 30.40.51 ökas med 1 200 000 euro för främjande av fiskerihushållningen. (BM 994)

 • Matti Kangas /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 30.40.77 ökas med 1 700 000 euro för restaurering av vattendrag. (BM 211)

 • Pentti Tiusanen /vänst
 • med bifall av

 • Pekka Kuosmanen /saml
 • mom. 30.40.77 ökas med 200 000 euro för fiskvägar i Koivukoski i Kymmene älv. (BM 905)

 • Raimo Vistbacka /saf
 • med bifall av

 • Timo Soini /saf
 • mom. 30.40.77 ökas med 1 000 000 euro för en fisktrappa i Pyhäjoki vid kraftverken i Haapakoski och Venetpalo. (BM 995)

 • Matti Kauppila /vänst
 • med bifall av

 • Unto Valpas /vänst
 • mom. 30.50.31 ökas med 4 546 000 euro till understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (BM 261)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Minna Sirnö /vänst
 • mom. 30.50.31 ökas med 1 500 000 euro till understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (BM 325)

 • Erkki Pulliainen /gröna
 • med bifall av

 • Ulla Anttila /gröna
 • mom. 30.50.31 ökas med 1 000 000 euro till understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (BM 682)

 • Sari Sarkomaa /saml
 • med bifall av

 • Martin Saarikangas /saml
 • mom. 30.50.31 ökas med 1 000 000 euro till understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (BM 808)

 • Tuija Nurmi /saml
 • med bifall av

 • Matti Kauppila /vänst
 • mom. 30.50.77 ökas med 2 200 000 euro för en vattenmatarledning mellan Asikkala och Padasjoki. (BM 577)

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • med bifall av

 • Minna Lintonen /sd
 • mom. 30.50.77 ökas med 1 000 000 euro för planering av och nödvändiga åtgärder för översvämningsskydd i Vanda å. (BM 627)

 • Hannu Hoskonen /cent
 • med bifall av

 • Mikko Alatalo /cent
 • mom. 30.60.44 ökas med 7 000 000 euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion. (BM 136)

 • Matti Kauppila /vänst
 • med bifall av

 • Matti Kangas /vänst
 • mom. 30.60.44 ökas med 7 000 000 euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion. (BM 262)

 • Erkki Pulliainen /gröna
 • med bifall av

 • Ulla Anttila /gröna
 • mom. 30.60.44 ökas med 6 620 000 euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion. (BM 683)

 • Unto Valpas /vänst
 • med bifall av

 • Markus Mustajärvi /vänst
 • mom. 30.60.44 ökas med 6 000 000 euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion. (BM 951)

 • Janina Andersson /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • att det i motiveringen till mom. 30.63 uttalas: "År 2005 redovisar Forststyrelsen 33,1 miljoner euro i statsbudgeten och 2006 redovisar Forststyrelsen 34,6 miljoner av sin vinst till staten, vilket motsvarar en avkastning på 3,5 procent av det investerade kapitalet." (BM 927)

 • Oras Tynkkynen /gröna
 • med bifall av

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • mom. 30.90.25 ökas med 150 000 euro för alternativa metoder till djurförsök. (BM 928)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslagen 1—30 och de har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 10 Utvecklande av landsbygden

  Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 148 ja och 42 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 68 )