Plenarprotokoll 147/2014 rd

PR 147/2014 rd

Justerat 2.0r

147. TISDAGEN DEN 3 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.43) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.43—17.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 21 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (s)
 • Maria Guzenina /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (r)
 • Päivi Räsänen /kd (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vg
 • Peter Östman /kd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (14.24)
 • Juha Sipilä /cent (14.28)
 • Timo Soini /saf (14.44)
 • Sampsa Kataja /saml (15.00)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 360/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2) på dagordningen.

Debatt (PTK 147/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 359/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. [Debatt tillåten i anslutning till ärende 1) på dagordningen.]

3) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014

Remissdebatt

Berättelse  B 21/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 288/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 44/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 45/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 147/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 338/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 42/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 147/7).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 150/1/2014

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 39 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 317/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 43/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 303/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till idrottslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 18/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 4.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.26.