Plenarprotokoll 148/2010 rd

PR 148/2010 rd

Justerat 2.0r

148. ONSDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.00—16.01), talman Sauli Niinistö (16.01—18.00) och andre vice talman Tarja Filatov (18.00—19.42).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 38 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Matti Ahde /sd (s)
 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Juha Hakola /saml (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Heli Järvinen /gröna (s)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Tanja Karpela /cent (s)
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Valto Koski /sd (r)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Reijo Laitinen /sd (r)
 • Juha Mieto /cent (r)
 • Olli Nepponen /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (s)
 • Heikki A. Ollila /saml (r)
 • Reijo Paajanen /saml (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sari Palm /kd (r)
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Minna Sirnö /vänst (s)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (r)
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Pertti Salolainen /saml (14.17)
 • Kimmo Kiljunen /sd (15.37)
 • Harri Jaskari /saml (16.03)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 och 103 § i miljöskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2010 rd

Lagmotion  LM 127/2009 rd, 68/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 83/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 1.2.2011.

PR 147/1/2010

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i propositionen.

Beslut

Riksdagen godkände 27 a, 27 b och 27 c § enligt betänkandet.

27 d §

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 27 d §:n 1 momentin 3 kohta kuuluu kuten mietinnön vastalauseessa eli työttömyys tarkoittaa puoli vuotta jatkunutta työttömyysjaksoa eikä sitä jätetä epämääräiseksi.

Annika Lapintie /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Pentti Tiusanen har med bifall av ledamot Annika Lapintie föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 27 d § enligt betänkandet med rösterna

127 ja, 23 nej; 49 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 3 a kapitlets rubrik enligt betänkandet.

Ikraftträdandebestämmelsen

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän voimaantulosäännökseen saman, mitä vastalauseessa on todettu, eli että tässä voimaantulosäännöksessä ikäraja, jonka jälkeen nämä määräykset jäteveden puhdistamisesta eivät enää toteudu, on 66 vuotta hallituksen esityksen 68 vuotta sijasta.

Annika Lapintie /vänst:

Herra puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Pentti Tiusanen har med bifall av ledamot Annika Lapintie föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

133 ja, 25 nej; 41 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2009 rd

Framtidsutskottets betänkande  FrUB 1/2010 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu utifrån framtidsutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 8.

Efter utskottets ordförandes presentation följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 148/2, Gestrin 148/2/45, Nylund 148/2/58).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2010 rd

Lagmotion  LM 123/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 148/3).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 150/2/2010

4) Regeringens proposition med förslag till lag om sjöarbetsavtal och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 148/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 148/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 48 a kap i strafflagen, av tvångsmedelslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2010 rd

Lagmotion  LM 69/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 148/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 150/1/2010

7) Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

Första behandlingen

Lagmotion  LM 121/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 259/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 27/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 3.2.2011.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 265/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 28/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 3.2.2011.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 3.2.2011 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 19.42.