Plenarprotokoll 148/2014 rd

PR 148/2014 rd

Justerat 2.0r

148. ONSDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—17.27), förste vice talman Pekka Ravi (17.27—19.00) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.00—20.38).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 18 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /cent (s)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Lea Mäkipää /saf
 • Mika Niikko /saf
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Päivi Räsänen /kd (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Peter Östman /kd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Ulla-Maj Wideroos /sv (15.10)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.34)
 • Anne Louhelainen /saf (16.47)
 • Pekka Haavisto /gröna (19.03)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Eurokrisen och situationen i Grekland

Enda behandlingen

Interpellation  IP 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu besvaras ledamot Soinis m.fl. interpellation om eurokrisen och situationen i Grekland.

Interpellationen besvaras för statsrådets del av statsminister Stubb och finansminister Rinne. Efter svaret och ledamot Soinis anförande förs interpellationsdebatten som en snabbdebatt, där gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa. Övriga inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 148/1, statsminister Stubb 148/1/1, Nylund 148/1/10).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 150/2/2014

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 301/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om skatteredovisning samt av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 302/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 265/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 46/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 216/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet och till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor samt till vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 262/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 315/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 34/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för direkta tillläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens och lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 276/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2015.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 5.2.2015 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 20.38.