Plenarprotokoll 149/2001 rd

PR 149/2001 rd

Justerat 2.0r

149. FREDAGEN DEN 7 DECEMBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olli-Pekka Heinonen /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Pauli Saapunki /cent
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pertti Turtiainen /vänst
 • Kari Urpilainen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Kari Urpilainen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.12 ledamöterna

 • Olli-Pekka Heinonen /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Margareta Pietikäinen /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.12 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pertti Turtiainen /vänst

__________

Instruktion för riksdagens justitieombudsman

Talmannen meddelar att till ledamöterna har utdelats talmanskonferensens förslag till ny instruktion för riksdagens justitieombudsman (TKF 1/2001 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1121, 1127, 1128, 1134, 1139, 1141, 1157—1159, 1171—1173, 1179, 1183, 1184, 1189/2001 rd antecknas ha inkommit.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lotteriskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2001 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 212/2001 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget. Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 § lagen om rehabiliteringspenning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2001 rd

Debatt (PTK 149/3).

__________

Talmannen:

Plenum avbryts för stora utskottets sammanträde och fortsätter kl. 15.30.

Plenum avbryts kl. 14.02.

Plenum fortsätts

kl. 15.30

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Debatten om 3) ärendet på dagordningen fortsätter (PTK 149/3).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2001 rd

Allmän debatt (PTK 149/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om bekämpning av flyghavre

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2001 rd

Allmän debatt (PTK 149/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2001 rd

Allmän debatt (PTK 149/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2001 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 12/2001 rd

Allmän debatt (PTK 149/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Statsrevisorernas berättelse för 2000

Remissdebatt

Berättelse  B 15/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 149/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 215/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 149/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av straff och lagen om rannsakningsfängelse

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 217/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet av böter och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 218/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 219/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

Debatt (PTK 149/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 221/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 149/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 222/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 149/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

18) Regeringens proposition om ikraftsättande av vissa bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 93/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19) Statsrådets redogörelse om Europeiska unionens framtid

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.34.