Plenarprotokoll 15/2004 rd

PR 15/2004 rd

Justerat 2.0r

15. ONSDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Matti Kauppila /vänst
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Johannes Koskinen /sd
 • Henrik Lax /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24 och 25.2 ledaöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Ilkka Kanerva /saml

25.2 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

25 och 26.2 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Matti Kauppila /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Simo Rundgren /cent

25—27.2 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

25.2 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Susanna Rahkonen /sd

25—27.2 ledamot

 • Seppo Lahtela /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

25.2 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Bjarne Kallis /kd
 • Eero Lankia /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Unto Valpas /vänst

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till stora utskottet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till stora utskottet upptar lika många kandidater som antalet ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Irina Krohn till ersättare i utskottet.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Enda behandlingen

Berättelse  B 14/2003 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2004 rd

Debatt (PTK 15/2).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Lag om ändring av 7 kap. arbetsavtalslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 2/2004 rd (Mikko Kuoppa /vänst ml.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 15/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

4) Lag om ändring av 7 § lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Lagmotion  LM 7/2004 rd (Pia Viitanen /sd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 15/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

5) Lag om ändring av 4 och 26 § lagen om posttjänster

Remissdebatt

Lagmotion  LM 8/2004 rd (Pekka Kuosmanen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 15/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Plenum avslutas kl. 17.58.

​​​​​​​