Plenarprotokoll 150/2014 rd

PR 150/2014 rd

Justerat 2.0r

150. FREDAGEN DEN 6 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.02—13.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 12 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Tuija Brax /gröna
 • Anne Kalmari /cent (s)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Markus Mustajärvi /vg (r)
 • Mika Niikko /saf
 • Juha Rehula /cent
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Peter Östman /kd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Peter Östman /kd (13.19)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 5.2.2015 överlämnat regeringens proposition RP 361/2014 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1008, 1012, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1025—1027, 1029, 1030/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talman Eero Heinäluoma:

Statsminister Alexander Stubb och ministrarna Erkki Tuomioja, Jan Vapaavuori, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Lauri Ihalainen, Carl Haglund, Petteri Orpo, Laura Räty och Sanni Grahn-Laasonen har 5.2.2015 anmält ändringar i sina bindningar (SR 5/2014 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 42/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.2.2015.

PR 147/5/2014

Under debatten har Risto Kalliorinne understödd av Satu Haapanen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

163 ja, 22 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Eurokrisen och situationen i Grekland

Enda behandlingen

Interpellation  IP 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta om Timo Soinis m.fl. interpellation om eurokrisen och situationen i Grekland. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.2.2015.

PR 148/1/2014

Under debatten har följande förslag om misstroende för statsrådet framställts:

Timo Soini understödd av Vesa-Matti Saarakkala: "Skuldkrisen i Europa har skötts på ett felaktigt sett. Regeringen har fortsatt sina föregångares misslyckade politik, ökat Finlands åtaganden och tillåtit att regler inte följts. Det här har orsakat Finland betydande ekonomisk skada och därför har regeringen inte riksdagens förtroende."

Mauri Pekkarinen understödd av Markku Rossi: "Riksdagen konstaterar att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Paavo Arhinmäki understödd av Annika Lapintie: "Regeringens ekonomiska politik, såväl i fråga om Finland som Grekland, stödjer inte en ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. I stället för nedskärningar krävs det stimulerande åtgärder. Regeringen har därför inte riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaris förslag om misstroende har inte fått understöd så det förfaller.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Timo Soinis förslag mot Paavo Arhinmäkis förslag, därefter det segrande förslaget mot Mauri Pekkarinens förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Timo Soinis förslag mot Paavo Arhinmäkis förslag godkände riksdagen Timo Soinis förslag med rösterna

15 ja, 165 nej, 7 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen om Timo Soinis förslag mot Mauri Pekkarinens förslag godkände riksdagen Timo Soinis förslag med rösterna

43 ja, 143 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid 3) omröstningen om Timo Soinis förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

97 ja, 81 nej, 9 avstår; 12 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 288/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 44/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 45/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 338/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 150/5).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av territorialövervakningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 296/2014 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 334/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2014 rd

Lagmotion  LM 34/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 257/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 8/2012 rd, 35/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 10.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.29.