Plenarprotokoll 151/2014 rd

PR 151/2014 rd

Justerat 2.0r

151. TISDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—15.59) och förste vice talman Pekka Ravi (15.59—16.17).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 21 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Tuija Brax /gröna
 • Maria Guzenina /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Anne Kalmari /cent (s)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf (s)
 • Ville Niinistö /gröna (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf (s)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmars bindningar (Stubb, Tuomioja, Vapaavuori, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Haglund, Orpo, Räty, Grahn-Laasonen)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 5/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Statsminister Alexander Stubbs och ministrarnas Erkki Tuomioja, Jan Vapaavuori, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Lauri Ihalainen, Carl Haglund, Petteri Orpo, Laura Räty och Sanni Grahn-Laasonen anmälningar om ändringar i sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv och om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 361/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 151/2, min. Henriksson 151/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av territorialövervakningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 296/2014 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 151/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 151/4).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 154/2/2014

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 334/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2014 rd

Lagmotion  LM 34/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 151/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 8/2012 rd, 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 151/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 151/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 301/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om skatteredovisning samt av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 302/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 265/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 46/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av 17 kap. i rätttegångsbalken och av den lagstiftning om bevisning i de allmänna domstolarna som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 151/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—19 och 21—26 i propositionen samt de nya lagförslagen 28 och 29 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 20 och 27 i propositionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 20/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—10 och 12—15 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 11 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet och till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 262/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 315/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 34/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för direkta tillläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens och lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 276/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 245/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2014 rd

Lagmotion  LM 89/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 43/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över ekologisk produktion och lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 47/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 29/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 304/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 309/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 20/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, om statens pensionsfond samt av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 340/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 11.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.17.

​​​​​​​