Plenarprotokoll 152/2010 rd

PR 152/2010 rd

Justerat 2.0r

152. ONSDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.00—16.01) och andre vice talman Tarja Filatov (16.01—17.56).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 16 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Risto Autio /cent (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /saml (s)
 • Ulla Karvo /saml (r)
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Matti Kauppila /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Inkomstklyftorna och beskattningsstrukturen

Interpellation  IP 5/2010 rd

Talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Jutta Urpilainens m.fl. interpellation. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.2.2011.

PR 151/1/2010

Jag föreslår nu enligt arbetsordningen för riksdagens godkännande enkel övergång till dagordningen med följande ordalydelse: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har ledamot Jutta Urpilainen med bifall av ledamöterna Annika Lapintie, Päivi Räsänen och Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit följande formulering för motiverad övergång till dagordningen: "Efter att ha hört regeringens svar förutsätter riksdagen att regeringen skyndsamt ingriper mot inkomstskillnaderna och lämnar en proposition om en rättvisare beskattningsstruktur och en omläggning av kapitalbeskattningen. Riksdagen anser att regeringens åtgärder för att minska inkomstklyftorna har varit bristfälliga och konstaterar att regeringen inte åtnjuter riksdagens förtroende, och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen om ledamot Jutta Urpilainens förslag mot talmannens förslag godkände riksdagen talmannens förslag med rösterna

112 ja, 70 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag
Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2010 rd

Lagmotion  LM 44/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 152/2, Nylander 152/2/14, 152/2/48, Nauclér 152/2/52).

Andre vice talmannen:

Som det tidigare i dag meddelats ledamöterna är målet att plenum avslutas kl. 17.45. Därför avbryts nu den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 153/2/2010

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 48 a kap i strafflagen, av tvångsmedelslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2010 rd

Lagmotion  LM 69/2008 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 152/3).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen om att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 312/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2010 rd

Andre vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 121/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 259/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 27/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 265/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 28/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 273/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 274/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 305/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 287/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 40/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2010 rd

Lagmotion  LM 123/2007 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om sjöarbetsavtal och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 323/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 269/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 10.2.2011.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 326/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 10.2.2011.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 10.2.2011 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.56.

​​​​​​​