Plenarprotokoll 154/2010 rd

PR 154/2010 rd

Justerat 2.0r

154. FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI 2011

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.04—13.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Risto Autio /cent (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /saml (s)
 • Ulla Karvo /saml
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Martti Korhonen /vänst (s)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jari Leppä /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reijo Paajanen /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Sanna Perkiö /saml
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Paula Risikko /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag 11.2.2011 överlämnat regeringens proposition RP 336/2010 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1067—1106, 1108—1110, 1113—1115, 1119, 1120, 1126, 1146/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 och 103 § i miljöskyddslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2010 rd

Lagmotion  LM 127/2009 rd, 68/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 83/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.2.2011.

PR 153/15/2010

Under debatten har ledamot Pentti Oinonen med bifall av ledamot Raimo Vistbacka framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbereder sig på att av statens medel betala en skälig ersättning till de fastighetsägare som till följd av bristfällig rådgivning och enligt den grundlagsvidriga förordningen om avloppsvatten skaffat ett nytt system för behandling av avloppsvatten som visat sig odugligt och följaktligen orsakat extra kostnader."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Oinonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 27 nej; 35 frånvarande

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag
Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2010 rd

Lagmotion  LM 44/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.2.2011.

PR 153/2/2010

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget med grund i propositionen och lagmotionen och det nya lagförslaget i betänkandet.

Beslut

Lagförslag 1 med grund i propositionen och lagmotionen

1 §

Veijo Puhjo /vänst:

Herra puhemies! Esitän pykälän poistamista, eli Suomen EU-jäsenyyttä ei mainittaisi perustuslaissa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän sen mukaisesti kuin edustajien pöydille on jaettu muutosesitys, eli 1 §:n 3 momentti pysyisi entisellään eli tämä esitys hylättäisiin.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki och ledamot Raimo Vistbacka med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § enligt betänkandet med rösterna

134 ja, 30 nej; 35 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 14, 23, 39, 46, 49 och 53 § enligt betänkandet.

58 §

Veijo Puhjo /vänst:

Herra puhemies! Esitän, että 58 §:n 2 momentti kuuluu vastalauseen mukaisesti eli eduskunnasta ei tehtäisi hallituksen ja tasavallan presidentin erotuomaria riita-asioissa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän edustajille jaetun esityksen mukaisesti, että 58 §:n 2 momentti poistetaan.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reseravtionen.

Ledamot Raimo Vistbacka har med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att paragrafens 2 mom. stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 58 § enligt betänkandet med rösterna

145 ja, 20 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 3 )

66 §

Veijo Puhjo /vänst:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti eli tasavallan presidentti voisi osallistua erinäisiin EU-kokouksiin entiseen tapaan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän tässäkin, kuten edustajille pöydille jaetussa esityksessä on esitetty, eli 66 §:n uusi 2 momentti poistetaan.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki och ledamot Raimo Vistbacka med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om ledamöterna Veijo Puhjos och Raimo Vistbackas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 66 § enligt betänkandet med rösterna

144 ja, 20 nej; 35 frånvarande

( Omr. 4 )

94 §

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän sen mukaisesti kuin edustajien pöydille on esitys jaettu, eli 94 § saisi sen muodon, joka koskettaa toimivallan siirtoa eduskunnalle.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Raimo Vistbacka har med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit at 94 § 2 mom. godkänns med följande lydelse:

"Beslut om godkännande eller uppsägning av en internationell förpliktelse fattas med enkel majoritet. Om ett förslag om godkännande av en förpliktelse gäller grundlagen eller ändring av rikets territorium eller med hänsyn till Finlands suveränitet betydande överföring av behörighet till Europeiska unionen eller till en internationell organisation eller institution, ska beslutet dock fattas i den ordning som föreskrivs i 73 §."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Raimo Vistbackas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 94 § enligt betänkandet med rösterna

146 ja, 19 nej; 34 frånvarande

( Omr. 5 )

95 §

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 95 § saisi sen muodon kuin edustajille jaetussa esityksessä on esitetty eli merkittävää toimivallan siirtoa esimerkiksi Euroopan unionille koskettavaa lainsäädäntöjärjestystä.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Raimo Vistbacka har med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att paragrafen godkänns med följande lydelse:

"De bestämmelser i fördrag och andra internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft genom lag. I övrigt sätts internationella förpliktelser i kraft genom förordning.

Ett lagförslag om ikraftträdande av en internationell förpliktelse behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Om förslaget dock gäller grundlagen eller ändring av rikets territorium eller med hänsyn till Finlands suveränitet betydande överföring av behörighet till Europeiska unionen eller till en internationell organisation eller institution, ska riksdagen godkänna det i den ordning som föreskrivs i 73 §."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Raimo Vistbackas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 95 § enligt betänkandet med rösterna

144 ja, 21 nej; 34 frånvarande

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände 118, 126 och 128 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 kap. i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 283/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 37/2010 rd

Lagmotion  LM 20/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 154/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utnämning av domare och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 280/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 38/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentral

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 29/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 261/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ersättande av skador som orsakats av exceptionella översvämningar och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 295/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2010 rd

Lagmotion  LM 70/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 297/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 46/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 15.2.2011.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.2.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.26.

​​​​​​​