Plenarprotokoll 154/2014 rd

PR 154/2014 rd

Justerat 2.0r

154. FREDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.07—13.36).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 16 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Ari Jalonen /saf
 • Anne Kalmari /cent (s)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Anu Urpalainen /saml

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Krista Kiuru /sd (13.22)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 12.2.2015 överlämnat regeringens propositioner RP 362—366/2014 rd till riksdagen. Av dessa är RP 362/2014 rd en proposition om en tilläggsbudget för år 2015.

__________

Statsrådets redogörelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 12.2.2015 till riksdagen överlämnat en redogörelse om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 10/2014 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1002, 1024, 1028, 1031—1034, 1036—1038, 1040, 1041, 1046, 1047, 1053, 1055, 1058, 1071/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

Interpellation 8/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Tuomo Puumala och 95 andra ledamöter har 13.2.2015 framställt till statsrådet en interpellation om lika möjligheter till utbildning i framtiden (IP 8/2014 rd).

Enligt arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Jaana Pelkonen till medlem och Heikki Autto till ersättare i stora utskottet samt

Raija Vahasalo till medlem och Arto Satonen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.2.2015.

PR 151/4/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

5 kap. 3 a §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun esityksen mukaisen ehdotuksen, joka siis tarkoittaa perusomavastuun laskemista mietinnön mukaisesta 45 eurosta 40 euroon.

Risto Kalliorinne /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Virtasen ehdotusta.

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälän poistoehdotuksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen har understödd av Risto Kalliorinne föreslagit att paragrafen godkänns enligt följande:

"En försäkrad har rätt att få ersättning för läkemedelskostnaderna efter att de kostnader som utgör grund för ersättningen och som den försäkrade har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta kapitel överstiger 40 euro under ett och samma kalenderår (initialsjälvrisk).

Initialsjälvrisken tillämpas från ingången av det kalenderår som följer efter att den försäkrade har fyllt 18 år. Initialsjälvrisken räknas med i den årssjälvrisk som anges i 8 § 1 mom."

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Först verkställs omröstning om Erkki Virtanens förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Hanna Mäntyläs förslag om att paragrafen utesluts.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Erkki Virtanens förslag gällande paragrafens innehåll mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

135 ja, 14 nej, 33 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag om att paragrafen utesluts godkände riksdagen 5 kap. 3 a § enligt betänkandet med rösterna

150 ja, 33 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 2 )

5 kap. 4 §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Risto Kalliorinne /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen har understödd av Risto Kalliorinne föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag godkände riksdagen Erkki Virtanens förslag med rösterna

150 ja, 33 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid 2) omröstningen om Erkki Virtanens förslag godkände riksdagen 5 kap. 4 § enligt betänkandet med rösterna

136 ja, 14 nej, 33 avstår; 16 frånvarande.

( Omr. 4 )

5 kap. 5 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 kap. 5 § enligt betänkandet med rösterna

150 ja, 33 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 5 )

5 kap. 7 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Ber ledamot Virtanen om ordet?

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! En pyydä, koska edellisestä äänestyksestä johtuu, että tätä äänestystä ei kannata enää suorittaa.

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 kap. 7 § enligt betänkandet med rösterna

148 ja, 33 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 6 )

5 kap. 8 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen, joka on minun mielestäni kyllä ihan sama kuin tuon vastalauseen 2 mukainen esitys.

Risto Kalliorinne /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Tjänstemännen har gått igenom förslagen, och talmannens tolkning är att ledamot Virtanens förslag är ett fristående förslag och skiljer sig från ledamot Mäntyläs förslag.

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Erkki Virtanen har understödd av Risto Kalliorinne föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag godkände riksdagen Erkki Virtanens förslag med rösterna

149 ja, 33 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid 2) omröstningen om Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 kap. 8 § enligt betänkandet med rösterna

136 ja, 14 nej, 32 avstår; 17 frånvarande.

( Omr. 8 )

5 kap. 10 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 kap. 10 § enligt betänkandet med rösterna

136 ja, 47 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 9 )

19 kap. 1 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag om att paragrafen utesluts mot betänkandet godkände riksdagen 19 kap. 1 § enligt betänkandet med rösterna

148 ja, 33 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 10 )

19 kap. 5 §

Hanna Mäntylä /saf:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag om att paragrafen utesluts mot betänkandet godkände riksdagen 19 kap. 5 § enligt betänkandet med rösterna

148 ja, 33 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 11 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 309/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 20/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.2.2015.

PR 152/4/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

11 b §

Ritva Elomaa /saf:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä 309, 11 b §:ssä, esitetään, että opetuksen yksikköhintojen indeksijäädytykset jäisivät pysyviksi. Vastalause tälle, joten esitän...

Talman Eero Heinäluoma:

Jag påpekar att det i det här skedet inte längre upprepas förslag utan att ledamöterna framställer det förslag som framkommer i utskottsarbetet.

Ritva Elomaa /saf:

Esitän, arvoisa puhemies, että 11 b § poistetaan ja hylätään.

Silvia Modig /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talman Eero Heinäluoma:

Ritva Elomaa har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag om att paragrafen utesluts godkände riksdagen 11 b § enligt betänkandet med rösterna

135 ja, 47 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 12 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av territorialövervakningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 296/2014 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 334/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2014 rd

Lagmotion  LM 34/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 8/2012 rd, 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 154/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Här finns nu så pass många anmälda anföranden på talarlistan att vi är tvungna att avbryta behandlingen av detta ärende.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 155/19/2014

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 353/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2015.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 279/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2015.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 344/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2015.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.36.

​​​​​​​