Plenarprotokoll 155/2010 rd

PR 155/2010 rd

Justerat 2.0r

155. TISDAGEN DEN 15 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov (14.01—15.57) och talman Sauli Niinistö (15.57—17.30).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /cent (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /cent
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Markku Laukkanen /cent (s)
 • Suvi Lindén /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Paula Sihto /cent (r)
 • Minna Sirnö /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Anu Vehviläinen /cent (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Raimo Vistbacka /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Suvi Lindén /saml (14.30)
 • Marja Tiura /saml (14.36)
 • Minna Sirnö /vänst (15.26)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.10)

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 10.2.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 59/2010 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag
Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2010 rd

Lagmotion  LM 44/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2010 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen, vars innehåll godkändes i första behandlingen, bildar en helhet. Av dessa ska lagförslaget med grund i propositionen och lagmotionen behandlas i gundlagsordning. Jag föreslår följande förfaringssätt:

Riksdagen beslutar om lagförslaget med grund i propositionen och lagmotionen och det nya lagförslaget i betänkandet samtidigt. Dessa kan nu, ifall de inte med fem sjättedelars majoritet förklaras brådskande, godkännas att vila till första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas.

Riksdagen godkände förfaringssättet.

Debatt (PTK 155/1, Söderman 155/1/35).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 156/1/2010

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 155/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1 och 2 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 3 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utnämning av domare och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 38/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentral

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 29/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 155/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 155/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ersättande av skador som orsakats av exceptionella översvämningar och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 295/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2010 rd

Lagmotion  LM 70/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 155/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 297/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 46/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 155/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till reformering av lagstiftningen om åklagarväsendet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 286/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—30, 32—44 och 46—59 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 31 och 45 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar som har samband med organisationsreformen på brottspåföljdsområdet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 35/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 28 kap. 7 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 36/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 kap. i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 283/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 37/2010 rd

Lagmotion  LM 20/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om barndagvård och av lagen om grundläggande utbildning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 322/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 58/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 155/15).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 326/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om utsläppshandel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 315/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 42/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till konsumentsäkerhetslag och lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 43/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om mätinstrument

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 44/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 298/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 45/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 § i språklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 329/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 336/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 311/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 58/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.2.2011.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 290/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 59/2010 rd

Lagmotion  LM 24, 121/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.2.2011.

25) Statsrådets redogörelse till riksdagen: Ett produktivt och nyskapande Finland — Digital agenda för åren 2011—2020

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 17.2.2011.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 16.2.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.30.