Plenarprotokoll 156/2001 rd

PR 156/2001 rd

Justerat 2.0r

156. TISDAGEN DEN 18 DECEMBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Paula Kokkonen /saml
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Paula Kokkonen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

18 och 19.12 ledamöterna

 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

18 och 19.12

 • Tarja Filatov /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

18.12 ledamöterna

 • Paula Kokkonen /saml
 • Henrik Lax /sv

18 och 19.12 ledamot

 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Ledamot Kuismas riksdagsgrupp och sittordningen

Talmannen:

Ledamot Kuisma har i ett brev av den 13 december 2001 förnyat sin tidigare anmälan från den 6 mars 2001 om att han inträder i Socialdemokratiska riksdagsgruppen från och med den 1 januari 2002. Samtidigt meddelar han att han upphör att representera Reformgruppen rp i riksdagen och har anslutit sig till Finlands Socialdemokratiska Parti rp.

Med anledning härav ändrar den sittordning som riksdagen godkänt den 31 mars 1999 och ändrat den 6 mars 2001 på så sätt att det efter den 1 januari 2002 inte längre finns någon riksdagsgrupp under namnet Reformgruppen mellan Socialdemokratiska riksdagsgruppen och Gröna riksdagsgruppen. Ledamot Kuismas plats i plenisalen antecknas som Socialdemokratiska riksdagsgruppens plats.

Arrangemanget mellan riksdagsgrupperna antecknas till protokollet.

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 14 december 2001 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 262—282/2001 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till utskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och framtidsutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

 • till stora utskottet som medlem ledamöterna Akaan-Penttilä och Kummola och som ersättare ledamot Hemmilä,
 • till grundlagsutskottet som ersättare ledamot Katainen,
 • till förvaltningsutskottet som medlem ledamot Tiura och som ersättare på den plats som blir ledig efter henne ledamot Sarkomaa samt
 • till framtidsutskottet som ersättare ledamot Kurvinen.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Talmannen:

2) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för valet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

 • till medlem i delegationen ledamot Tiura och på den plats som ersättare som blir ledig efter henne ledamot Katainen samt som ersättare ledamot Vahasalo.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2002
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2002 (RP 115/2001 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 115, 206/2001 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2001 rd

Budgetmotion  BM 1—1341/2001 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 37.

Detaljbehandlingen av budgetpropositionen fortsätter.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Talmannen:

Allmänna debatten om huvudtiteln avslutades vid plenum i fredags.

Detaljbehandling av huvudtiteln:

Debatt (PTK 156/3).

Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • moment 33.01.21 ökas med 3 000 000 euro för inrättande av en barnombudsmannatjänst. (BM 604)

 • Niilo Keränen /cent
 • med bifall av

 • Tanja Karpela /cent
 • moment 33.02.21 ökas med 1 000 000 euro för ett projekt för större instrumentarsenal och ansvar inom pedagogiken. (BM 615)

 • Anu Vehviläinen /cent
 • med bifall av

 • Liisa Hyssälä /cent
 • moment 33.15.52 ökas med 13 000 000 euro för budgetbaserade indexhöjningar av barnbidragen. (Reservation 2, BM 582)

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • moment 33.18.60 ökas med 250 000 euro för längre familjeledigt för adoptionsföräldrar. (BM 467)

 • Anu Vehviläinen /cent
 • med bifall av

 • Liisa Hyssälä /cent
 • moment 33.18.60 ökas med 13 000 000 euro för budgetbaserad höjning av de minsta moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna. (Reservation 2, BM 955)

 • Ismo Seivästö /kd
 • med bifall av

 • Leea Hiltunen /kd
 • föreslår att i motiveringen till moment 33.18.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen under 2002 avlåter en proposition om höjning av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningens minimibelopp enligt sjukförsäkringslagen till minst den nivå som motsvarar grunddagpenningen för arbetslösa." (Reservation 1)

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • moment 33.19.60 ökas med 100 000 000 euro för budgetbaserad ersättning av folkpensionens två gånger nedskurna tilläggsdel. (BM 302)

 • Seppo Kanerva /saml
 • med bifall av

 • Klaus Bremer /sv
 • moment 33.19.60 ökas med 80 000 000 euro för budgetbaserad ersättning av folkpensionens två gånger nedskurna tilläggsdel. (BM 549)

 • Liisa Hyssälä /cent
 • med bifall av

 • Anu Vehviläinen /cent
 • föreslår att i motiveringen till moment 33.19.60 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen under 2002 bereder en proposition med förslag om att folkpensionens barnförhöjning utsträcks ända till 18 års ålder och att de återställs till samma nivå de hade före nedskärningen." (Reservation 2)

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • med bifall av

 • Raimo Vistbacka /saf
 • moment 33.21.52 ökas med 6 000 000 euro för frontmannatecken till 1926 födda veteraner. (BM 304)

 • Inkeri Kerola /cent
 • med bifall av

 • Niilo Keränen /cent
 • moment 33.21.52 ökas med 6 100 000 euro för frontmannatecken till dem som trätt i tjänst 1944 och de frontmän i yngre åldersklasser som saknar tecken. (BM 612)

 • Kari Myllyniemi /cent
 • med bifall av

 • Niilo Keränen /cent
 • moment 33.21.52 ökas med 8 500 000 euro för höjning av pensioner och bostadsbidrag till krigsveteraner i små omständigheter i enlighet med budgetmotiveringen. (BM 833)

 • Lauri Oinonen /cent
 • med bifall av

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • moment 33.21.52 ökas med 16 800 000 euro för budgetbaserad utbetalning av pensioner till lottor som deltagit i krigstida tjänstgöring. (BM 940)

 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • med bifall av

 • Kari Myllyniemi /cent
 • moment 33.21.52 ökas med 3 700 000 euro för budgetbaserad höjning av det extra fronttillägget. (BM 1028)

 • Kari Myllyniemi /cent
 • med bifall av

 • Niilo Keränen /cent
 • moment 33.22.50 ökas med 1 000 000 euro för personer som skadats i partisanangrepp under våra krig. (BM 834)

 • Seppo Kanerva /saml
 • med bifall av

 • Klaus Bremer /sv
 • moment 33.22.50 ökas med 1 700 000 euro för utvidgad rätt till begravningsbidrag till krigsinvalider. (BM 550)

 • Seppo Lahtela /cent
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 33.22.50 ökas med 2 000 000 euro för utvidgning av anstaltsvården enligt militärskadelagen till krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 25 procent. (BM 597)

 • Hannu Takkula /cent
 • med bifall av

 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • moment 33.22.56 ökas med 400 000 euro för rehabilitering av makor till krigsinvalider och att i motiveringen till momentet uttalas: "Anslaget får användas också till rehabilitering av personer som bott i byar förstörda av sovjetiska partisaner." (BM 1154)

 • Liisa Hyssälä /cent
 • med bifall av

 • Anu Vehviläinen /cent
 • moment 33.22.59 ökas med 4 000 000 euro till rehabilitering av frontveteraner. (Reservation 2, BM 1278)

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • kapitel 33.22 ett nytt moment ökas med 2 000 000 euro för rehabilitering av dem som utsatts för angrepp från sovjetiska partisaner. (BM 468)

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • moment 33.32.30 ökas med 2 000 000 euro för budgetbaserade ökade resurser inom barnskyddet. (BM 471)

 • Liisa Hyssälä /cent
 • med bifall av

 • Anu Vehviläinen /cent
 • moment 33.32.30 ökas med 16 000 000 euro som statsandel till kommunerna för driftskostnaderna för social- och hälsovården för utbetalning av det förhöjda stödet för hemvård och privat vård via budgeten. (Reservation 2, BM 958)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • moment 33.32.30 ökas med 15 000 000 euro för budgetbaserad omvårdnad av äldre. (Reservation 1, BM 606)

 • Lauri Oinonen /cent
 • med bifall av

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • moment 33.32.30 ökas med 1 700 000 euro för tryggande av läkarnas nattjourer och hälsovårdscentralernas servicenivå. (BM 942)

 • Pentti Tiusanen /vänst
 • med bifall av

 • Matti Vähänäkki /sd
 • moment 33.32.30 ökas med 1 725 000 euro för tryggad verksamhet vid Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. (BM 1193)

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • föreslår att i motiveringen till moment 33.32.30 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen senast i samband med den barnpolitiska redogörelsen avlåter en proposition om utveckling av vårdarbete i hemmet i en sådan riktning att det jämställs med övriga vårdlösningar." (Reservation 1)

 • Tuula Haatainen /sd
 • med bifall av

 • Rakel Hiltunen /sd
 • moment 33.32.31 ökas med 4 200 000 euro för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts investeringar. (BM 440)

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 33.32.31 ökas med 10 000 000 euro till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader. (Reservation 1)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • moment 33.32.35 ökas med 2 500 000 euro till utgifter för utjämning av kostnader inom barnskyddet. (BM 607)

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 33.32.38 ökas med 7 000 000 euro för avvänjningsvård för narkotika- och rusmedelsmissbrukare. (Reservation 1, BM 1078)

 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • med bifall av

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • moment 33.92.50 ökas med 1 000 000 euro till frivilligorganisationer för äktenskaps- och familjearbete. (BM 535)

 • Mirja Ryynänen /cent
 • med bifall av

 • Matti Vanhanen /cent
 • moment 33.92.50 ökas med 135 000 euro till Fri från Narkotika rf. (BM 1074)

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 33.92.50 ökas med 5 000 000 euro till drogupplysning för familjer. (BM 1079)

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • moment 33.92.58 ökas med 1 400 000 euro för rehabilitering av dem som tjänstgjort i våra krig men saknar frontveterantecken. (BM 474)

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 33.92.59 ökas med 1 000 000 euro för rehabilitering av frontveteraner. (BM 1082)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslagen nr 1—10, 12—15, 17—33 och 35—38 och de har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 01 Social- och hälsovårdsministeriet

  Vid omröstningen om ledamot Kemppainens förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 152 ja och 35 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 1 )

  Kap. 02 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

  Vid omröstningen om ledamot Keränens förslag nr 2 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 134 ja och 55 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 2 )

  Kap. 03 Arbetslöshetsnämnden, kap. 04 Prövningsnämnden, kap. 06 Rättsskyddscentralen för hälsovården, kap. 07 Institutet för arbetshygien, kap. 08 Folkhälsoinstitutet, kap. 09 Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, kap. 10 Strålsäkerhetscentralen, kap. 11 Läkemedelsverket, kap. 12 Statens skolhem, kap. 13 Arbetarskyddets distriktsförvaltning och kap. 14 Statens sinnessjukhus godkänns.

  Kap. 15 Utjämning av familjekostnader

  Vid omröstningen om ledamot Vehviläinens förslag nr 3 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 127 ja och 60 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 3 )

  Utskottets förslag till uttalande 13 i anslutning till kap. 15 godkänns.

  Kap. 16 Allmän familjepension och kap. 17 Utkomstskydd för arbetslösa godkänns.

  Kap. 18 Sjukförsäkring

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 4 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 58 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 4 )

  Vid omröstningen om ledamot Vehviläinens förslag nr 5 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 126 ja och 59 nej, 1 blank och 13 frånvarande.

  ( Omr. 5 )

  Vid omröstningen om ledamot Seivästös förslag nr 6 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 60 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 6 )

  Kap. 19 Pensionsförsäkring

  Vid omröstningen om ledamot Aittoniemis förslag nr 7 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 114 ja och 69 nej, 16 frånvarande.

  ( Omr. 7 )

  Vid omröstningen om ledamot S. Kanervas förslag nr 8 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 64 nej, 17 frånvarande.

  ( Omr. 8 )

  Vid omröstningen om ledamot Hyssäläs förslag nr 9 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 125 ja och 60 nej, 14 frånvarande.

  ( Omr. 9 )

  Kap. 20 Olycksfallsförsäkring godkänns.

  Kap. 21 Frontveteranpensioner

  Talmannen:

  Ledamot Aittoniemis förslag nr 10 och ledamot Kerolas förslag nr 12 är motsatta och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamot Aittoniemis förslag nr 10 och ledamot Kerolas förslag nr 12 godkänner riksdagen förslag nr 10 med rösterna 84 ja och 64 nej, 40 blanka och 11 frånvarande.

  ( Omr. 10 )

  Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Aittoniemis förslag nr 10 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 63 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 11 )

  Vid omröstningen om ledamot Myllyniemis förslag nr 13 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 61 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 12 )

  Vid omröstningen om ledamot Oinonens förslag nr 14 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 125 ja och 61 nej, 13 frånvarande.

  ( Omr. 13 )

  Vid omröstningen om ledamot Ranta-Muotios förslag nr 15 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 61 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 14 )

  Kap. 22 Ersättning för skada ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering

  Vid omröstningen om ledamot Myllyniemis förslag nr 17 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 126 ja och 23 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 15 )

  Vid omröstningen om ledamot S. Kanervas förslag nr 18 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 62 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 16 )

  Vid omröstningen om ledamot S. Lahtelas förslag nr 19 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 60 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 17 )

  Vid omröstningen om ledamot Takkulas förslag nr 20 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 59 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 18 )

  Vid omröstningen om ledamot Hyssäläs förslag nr 21 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 124 ja och 61 nej, 14 frånvarande.

  ( Omr. 19 )

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 22 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 130 ja och 58 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 20 )

  Utskottets förslag till uttalande 14 i anslutning till kap. 22 godkänns.

  Kap. 23 Annat skydd för personer som lidit skada av krigen och kap. 28 Annat utkomstskydd godkänns.

  Kap. 32 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 23 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 57 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 21 )

  Vid omröstningen om ledamot Hyssäläs förslag nr 24 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 58 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 22 )

  Vid omröstningen om ledamot Kemppainens förslag nr 25 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 130 ja och 58 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 23 )

  Vid omröstningen om ledamot Oinonens förslag nr 26 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 58 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 24 )

  Vid omröstningen om ledamot Tiusanens förslag nr 27 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 179 ja och 11 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 25 )

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 28 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 58 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 26 )

  Vid omröstningen om ledamot Haatainens förslag nr 29 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 160 ja och 27 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 27 )

  Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag nr 30 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 57 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 28 )

  Vid omröstningen om ledamot Kemppainens förslag nr 31 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 132 ja och 57 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 29 )

  Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag nr 32 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 57 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 30 )

  Kap. 33 Vissa utgifter inom social- och hälsovården, kap. 53 Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning samt kap. 57 Semesterverksamhet godkänns.

  Kap. 92 Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet

  Vid omröstningen om ledamot Jääskeläinens förslag nr 33 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 52 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 31 )

  Vid omröstningen om ledamot Ryynänens förslag nr 35 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 58 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 32 )

  Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag nr 36 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 139 ja och 51 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 33 )

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 37 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 60 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 34 )

  Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag nr 38 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 122 ja och 64 nej, 13 frånvarande.

  ( Omr. 35 )

  Huvudtitel 34
  Arbetsministeriets förvaltningsområde

  Talmannen:

  Allmänna debatten om huvudtiteln avslutades vid plenum i fredags.

  Detaljbehandling av huvudtiteln:

  Debatt (PTK 156/3).

  Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Leea Hiltunen /kd
 • med bifall av

 • Leena Rauhala /kd
 • moment 34.06.02 ökas med 10 000 000 euro för lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen. (Reservation 1)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Pertti Turtiainen /vänst
 • moment 34.06.02 ökas med 5 000 000 euro för lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen i Birkaland. (BM 661)

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • med bifall av

 • Matti Huutola /vänst
 • moment 34.06.02 ökas med 3 000 000 euro för lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen i Lappland. (BM 1177)

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • med bifall av

 • Matti Huutola /vänst
 • moment 34.06.02 ökas med 2 000 000 euro för finansiering av miljövårdsarbeten i Lappland. (BM 1178)

 • Matti Huutola /vänst
 • med bifall av

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • moment 34.06.29 ökas med 70 000 euro för ökad finansiering av utbildning från stiftelsen utbildning Nordkalotten. (BM 490)

 • Veijo Puhjo /vänst
 • med bifall av

 • Katja Syvärinen /vänst
 • moment 34.06.30 ökas med 7 000 000 euro för lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner i Satakunta. (BM 979)

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • med bifall av

 • Matti Huutola /vänst
 • moment 34.06.30 ökas med 5 000 000 euro för lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner i Lappland. (BM 1179)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • med bifall av

 • Bjarne Kallis /kd
 • moment 34.06.63 ökas med 300 000 euro för stödjande av initiativ från de arbetslösas föreningar. (BM 571)

 • Anu Vehviläinen /cent
 • med bifall av

 • Liisa Hyssälä /cent
 • föreslår att i motiveringen till moment 34.06.63 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder med anledning av den ineffektiva användningen av sysselsättningsanslagen inom arbetskraftsförvaltningen för att de regionala skillnaderna i arbetslösheten skall kunna jämnas ut effektivare." (Reservation 2)

 • Seppo Lahtela /cent
 • med bifall av

 • Sakari Smeds /kd
 • moment 34.06.64 ökas med 10 000 000 euro för överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. (BM 598)

 • Anne Huotari /vänst
 • med bifall av

 • Paula Lehtomäki /cent
 • moment 34.06.77 ökas med 3 500 000 euro för ett försök med specialområden för sysselsättningsfrämjande åtgärder. (BM 481)

 • Anu Vehviläinen /cent
 • med bifall av

 • Liisa Hyssälä /cent
 • föreslår att i motiveringen till kap. 34.06 uttalas: "Riksdagen förutsätter att tillgången till arbetskraftsservice garanteras också i glesbygderna så att de arbetssökande inte behöver göra alltför långa resor för att få service och så att personalens arbetstillfällen tryggas." (Reservation 2)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslagen nr 1—12 och de har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 01 Arbetsförvaltningen och kap. 05 Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program godkänns.

  Kap. 06 Arbetskraftspolitiken

  Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 145 ja och 43 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 36 )

  Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag nr 2 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 170 ja och 18 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 37 )

  Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag nr 3 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 32 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 38 )

  Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag nr 4 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 169 ja och 19 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 39 )

  Vid omröstningen om ledamot Huutolas förslag nr 5 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 171 ja och 18 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 40 )

  Vid omröstningen om ledamot Puhjos förslag nr 6 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 166 ja och 23 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 41 )

  Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag nr 7 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 31 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 42 )

  Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag nr 8 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 136 ja och 53 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 43 )

  Vid omröstningen om ledamot Vehviläinens förslag nr 9 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 56 nej, 15 frånvarande.

  ( Omr. 44 )

  Vid omröstningen om ledamot S. Lahtelas förslag nr 10 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 138 ja och 51 nej, 1 blank och 9 frånvarande.

  ( Omr. 45 )

  Vid omröstningen om ledamot Huotaris förslag nr 11 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 153 ja och 34 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 46 )

  Vid omröstningen om ledamot Vehviläinens förslag nr 12 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 57 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 47 )

  Utskottets förslag till uttalande 15 i anslutning till kap. 06 godkänns.

  Kap. 07 Flykting- och migrationsärenden samt kap. 99 Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde godkänns.

  Huvudtitel 35
  Miljöministeriets förvaltningsområde

  Talmannen:

  Allmänna debatten om huvudtiteln avslutades vid plenum i fredags.

  Detaljbehandling av huvudtiteln:

  Debatt (PTK 156/3).

  Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Päivi Räsänen /kd
 • med bifall av

 • Juha Rehula /cent
 • moment 35.10.63 ökas med 200 000 euro för marksanering av Umpinens gamla soptipp i Hausjärvi. (BM 1083)

 • Jaakko Laakso /vänst
 • med bifall av

 • Matti Saarinen /sd
 • moment 35.10.77 ökas med 1 500 000 euro för restaurering av Hiidenvesi och Lojo sjöar. (BM 717)

 • Markku Laukkanen /cent
 • med bifall av

 • Hannes Manninen /cent
 • moment 35.10.77 ökas med 2 000 000 euro för miljövårdsarbeten. (Reservation 2)

 • Sakari Smeds /kd
 • med bifall av

 • Päivi Räsänen /kd
 • moment 35.10.77 ökas med 5 000 000 euro för miljövårdsarbeten. (Reservation 1, BM 1132)

 • Pentti Tiusanen /vänst
 • med bifall av

 • Christina Gestrin /sv
 • nytt moment under kap. 35.10 ökas med 5 700 000 euro för ombyggnad av farledsfartyget Seili till ett för högsjö- och isförhållanden lämpat oljebekämpningsfartyg. (BM 1190)

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • med bifall av

 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • moment 35.20.22 ökas med 850 000 euro för ett naturcentrum i Helvetinjärvi nationalpark. (BM 663)

 • Sakari Smeds /kd
 • med bifall av

 • Päivi Räsänen /kd
 • moment 35.20.22 ökas med 1 000 000 euro för skötsel och underhåll av naturskyddsområdena. (Reservation 1)

 • Mikko Immonen /vänst
 • med bifall av

 • Ismo Seivästö /kd
 • moment 35.20.64 ökas med 5 045 637 euro för ompålning av sjunkande byggnader i Åbo. (BM 518)

 • Annika Lapintie /vänst
 • med bifall av

 • Marjaana Koskinen /sd
 • moment 35.20.64 ökas med 100 000 euro för utveckling och anläggning av en stadspark vid Aura å. (BM 764)

 • Ismo Seivästö /kd
 • med bifall av

 • Marjukka Karttunen /saml
 • moment 35.20.74 ökas med 300 000 euro för Korpoströms skärgårdscentrum. (BM 1111)

 • Jaakko Laakso /vänst
 • med bifall av

 • Tarja Kautto /sd
 • moment 35.30.60 ökas med 2 000 000 euro till reparationsunderstöd för hyreshus i ekonomiskt trångmål i Vanda stad. (BM 718)

 • Markku Laukkanen /cent
 • med bifall av

 • Hannes Manninen /cent
 • föreslår att det tredje stycket under mellanrubriken Understöd under moment 35.30.60 stryks och att det i motiveringen till momentet uttalas: "Riksdagen förutsätter att hela byggnadsproduktionskedjan och planeringen av områdesbyggandet bedöms på nytt och att åtgärder utifrån detta snabbt vidtas för att se över planeringsbestämmelserna i syfte att göra planläggningsprocedurerna lättare och snabbare." (Reservation 2)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslagen nr 1 och 3—13 och de har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 01 Miljöministeriet godkänns.

  Kap. 10 Miljövård

  Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 162 ja och 23 nej, 14 frånvarande.

  ( Omr. 48 )

  Vid omröstningen om ledamot Laaksos förslag nr 3 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 169 ja och 21 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 49 )

  Talmannen:

  Ledamot Laukkanens förslag nr 4 och ledamot Smeds förslag nr 5 är motsatta och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

  Vid 1) omröstningen mellan ledamot Laukkanens förslag nr 4 och ledamot Smeds förslag nr 5 godkänner riksdagen förslag nr 4 med rösterna 127 ja och 25 nej, 37 blanka och 10 frånvarande.

  ( Omr. 50 )

  Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Laukkanens förslag nr 4 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 59 nej, 2 blanka och 9 frånvarande.

  ( Omr. 51 )

  Vid omröstningen om ledamot Tiusanens förslag nr 6 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 166 ja och 22 nej, 11 frånvarande.

  ( Omr. 52 )

  Kap. 20 Samhällen, användning av områden och naturvård

  Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag nr 7 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 174 ja och 16 nej, 9 frånvarande.

  ( Omr. 53 )

  Vid omröstningen om ledamot Smeds förslag nr 8 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 137 ja och 51 nej, 1 blank och 10 frånvarande.

  ( Omr. 54 )

  Vid omröstningen om ledamot Immonens förslag nr 9 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 173 ja och 16 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 55 )

  Vid omröstningen om ledamot Lapinties förslag nr 10 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 172 ja och 13 nej, 14 frånvarande.

  ( Omr. 56 )

  Vid omröstningen om ledamot Seivästös förslag nr 11 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 151 ja och 36 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 57 )

  Utskottets förslag till uttalande 16 i anslutning till kap. 20 godkänns.

  Kap. 30 Främjande av boendet

  Vid omröstningen om ledamot Laaksos förslag nr 12 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 173 ja och 16 nej, 10 frånvarande.

  ( Omr. 58 )

  Vid omröstningen om ledamot Laukkanens förslag nr 13 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 54 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 59 )

  Utskottets förslag till uttalande 17 och 18 i anslutning till kap. 30 godkänns.

  Kap. 40 De regionala miljöcentralerna, kap. 50 Miljötillståndsverken, kap. 60 Finlands miljcentral, kap. 70 Statens bostadfond och kap. 99 Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde godkänns.

  __________

  Föredras inkomsterna.

  Avdelning 11
  Skatter och inkomster

  Debatt (PTK 156/3).

  Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Bjarne Kallis /kd
 • med bifall av

 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • föreslår att i motiveringen till avdelning 11 uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen före behandlingen av budgeten för 2003 utreder om den finansiella basen för välfärdsservicen kunde stärkas genom att den så kallade börsskatten återinförs och genom högre skatt på försäljningsvinst vid kortvarigt ägande. (Reservation 1)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslaget nr 1 och det har fått bifall.

  Beslut:

  Kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet, kap. 04 Skatter och avgifter på grund av omsättning, kap. 08 Acciser, kap. 10 Övriga skatter och kap. 19 Övriga inkomster av skattenatur godkänns.

  Motiveringen till avdelningen

  Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 162 ja och 25 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 60 )

  Avdelning 12
  Inkomster av blandad natur

  Beslut:

  Kap. 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 25 Justitieministeriets förvaltningsområde, kap. 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 29 Undervisningsministeriets förvaltningsområde, kap. 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde, kap. 32 Handels- och industriministeriets förvaltningsområde, kap. 33 social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, kap. 34 Arbetsministeriets förvaltningsområde, kap. 35 Miljöministeriets förvaltningsområde och kap. 99 Övriga inkomster av blandad natur godkänns.

  Avdelning 13
  Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

  Beslut:

  Kap. 01 Ränteinkomster, kap. 03 Dividendinkomster och kap. 05 Intäktsföring av statens affärsverks vinst godkänns.

  Avdelning 15
  Lån

  Beslut:

  Kap. 01 Lån som återbetalas till staten godkänns.

  Uttalandet i avsnittet "Sammanfattning" i betänkandet, som påvisar att budgeten är i balans, godkänns.

  Detaljmotiveringen, allmänna bestämmelser

  Beslut:

  Avsnitten "Brutto- och nettobudgetering" samt "Utgiftsmomentens klassificering och sakinnehåll" godkänns.

  Allmänna motiveringen

  Debatt (PTK 156/3).

  Under debatten framställs följande förslag, som enligt det godkända förfaringssättet lämnats in skriftligt till centralkansliet och delats ut till ledamöterna i form av numrerade stenciler:

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • med bifall av

 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • föreslår att i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen konstaterar att regeringens åtgärder lett till att inkomstöverföringarna till barnfamiljer minskat, att ekonomin i tiotals kommuner är trängd och att arbetslösheten inte halverats. Den ekonomiska tillväxten har inte fördelats rättvist. Regeringen har i sin budgetproposition inte lagt fram tillräckliga åtgärder för att stoppa polariseringsprocessen. Riksdagen konstaterar att regeringen inte åtnjuter riksdagens förtroende." (Reservation 1)

  Talmannen:

  Under debatten har framställts förslaget nr 1 och det har fått bifall.

  Beslut:

  Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag nr 1 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 131 ja och 56 nej, 12 frånvarande.

  ( Omr. 61 )

  Utskottets förslag till uttalanden 1—18 antecknas ha blivit godkända vid respektive punkter.

  Riksdagen instämmer i förslaget i den tredje klämmen i betänkandet om att budgetmotionerna nr 410, 414, 418, 429, 489, 654, 770, 1139, 1214 och 1217/2001 rd godkänns.

  Riksdagen instämmer i förslaget i den fjärde klämmen i betänkandet om att budgetmotionerna nr 1—409, 411—413, 415—417, 419—428, 430—488, 490—653, 655—769, 771—1138, 1140—1213, 1215, 1216 och 1218—1341/2001 rd förkastas.

  Förslaget i den femte klämmen i betänkandet om tillämpningen av budgeten godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  4) Berättelsen från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten inom Europarådets parlamentariska församling 2000

  Enda behandlingen

  Berättelse  B 11/2001 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2001 rd

  Debatt (PTK 156/4).

  Betänkandet godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  5) Förslag om anslag för ersättning av talmannens och vice talmännens kostnader under riksmötet

  Enda behandlingen

  Finansutskottets skrivelse  Ö 3/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Till grund för behandlingen ligger finansutskottets skrivelse nr 3.

  Ingen debatt.

  Finansutskottets förslag godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 23/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2001 rd

  Debatt (PTK 156/6).

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 25/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  8) Lag om ändring av 6 a och 51 § polislagen

  Andra behandlingen

  Lagmotion  LM 156/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2001 rd

  Debatt (PTK 156/8).

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff och 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 210/2001 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Först tillåts debatt om hela ärendet och under debattens gång skall samtliga förslag i ärendet framställas. Därefter beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen.

  Eftersom beslutet om det första lagförslaget som godkänts vid första behandlingen skall fattas i grundlagsordning föreslår jag följande förfaringssätt:

  Först beslutar riksdagen om lagutskottets förslag att förklara det första lagförslaget brådskande. Om lagutskottets förslag godkänns skall riksdagen besluta anta lagförslaget eller förkasta det. Om förslaget att förklara lagförslaget brådskande däremot avböjs, skall riksdagen besluta godkänna lagförslaget att vila eller förkasta det.

  Härefter fattar riksdagen beslut om det andra lagförslaget, som kan antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Det första lagförslaget som godkänts vid första behandlingen förklaras enhälligt brådskande.

  Lagförslaget antas enhälligt.

  Det andra lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  10) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 165/2001 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  11) Regeringens proposition med förslag till lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, sparbankslag, lag om termporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet, lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform samt till lagar om ändring av vissa till dessa anslutna lagar

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 180/2001 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  12) Regeringens proposition med förslag till lag om andelslag och vissa lagar i samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 176/2001 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 21/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Lagförslag 1—9 i regeringens proposition och ett nytt lagförslag 10 som ekonomiutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband me dem

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 184/2001 rd

  Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 22/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare samt 17 § lagen om pension för företagare

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 220/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  15) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Bulgarien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 223/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  16) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Polen och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 224/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  17) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Rumänien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 225/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  18) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Slovakien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 226/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  19) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Tjeckien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 227/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  20) Regeringens proposition om godkännande av Europaavtalet med Ungern och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 228/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  21) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Europarådets reviderade Europeiska sociala stadga och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 229/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

  22) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Qatar om främjande av skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 230/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  23) Regeringens proposition med förslag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 231/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  Debatt (PTK 156/23).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  24) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 232/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

  25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 233/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

  26) Regeringens proposition med förslag till tonnageskattelag och lag om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 234/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

  Debatt (PTK 156/26).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

  27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 66 och 69 § vägtrafiklagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 235/2001 rd

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

  Debatt (PTK 156/27).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

  28) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 § lagen om missbrukarvård

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 236/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

  29) Lag om ändring av 65 § kommunallagen

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 154/2001 rd (Tero Mölsä /cent m.fl.)

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

  Debatt (PTK 156/29).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

  30) Lag om ändring av 3 § lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 157/2001 rd (Unto Valpas /vänst m.fl.)

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

  Debatt (PTK 156/30).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

  31) Lag om ändring av 11 § lagen om företagshälsovård

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 161/2001 rd (Matti Kangas /vänst)

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

  Debatt (PTK 156/31).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

  32) Lag om ändring av 7 § lagen om utkomststöd

  Remissdebatt

  Lagmotion  LM 162/2001 rd (Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst m.fl.)

  Andre vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

  Debatt (PTK 156/32).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

  Plenum avslutas kl. 15.48.

  ​​​​