Plenarprotokoll 159/2010 rd

PR 159/2010 rd

Justerat 2.0r

159. TISDAGEN DEN 22 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.00—15.59) och talman Sauli Niinistö (15.59—17.19).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Risto Autio /cent (s)
 • Tuija Brax /gröna
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (s)
 • Reijo Laitinen /sd (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Hannes Manninen /cent (r)
 • Olli Nepponen /saml (r)
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /saml (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Minna Sirnö /vänst (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Lasse Hautala /cent (14.20)
 • Eero Reijonen /cent (15.08)
 • Eero Akaan-Penttilä /saml (16.04)

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har 17.2.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 60, 61/2010 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 60 samt

miljöutskottet om ärende U 61.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Anmälan enligt 115 § i grundlagen från justitiekanslern i statsrådet om undersökning av lagligheten i förre statsministern Matti Vanhanens ämbetsåtgärd

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 6/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2010 rd

Förste vice talmannen:

Efter att grundlagsutskottet i sitt betänkande tagit ställning i fråga om lagligheten i förre statsministern Matti Vanhanens ämbetsåtgärd ska riksdagen på basis av 114 § i grundlagen fatta beslut i ärendet. Riksdagen kan nu antingen besluta att inte väcka åtal mot Matti Vanhanen eller bereda honom tillfälle att avge förklaring

Debatt (PTK 159/1, Nylander 159/1/9).

Talmannen:

Under debatten har ledamot Kimmo Sasi med bifall av ledamot Jacob Söderman föreslagit att riksdagen ska besluta att inte väcka åtal mot förre statsministern Matti Vanhanen.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Eftersom det inte har framställts några andra förslag torde riksdagen godkänna ledamot Sasis förslag.

Riksdagen godkände ledamot Kimmo Sasis förslag och beslöt således att inte väcka åtal mot förre statsministern Matti Vanhanen.

Ärendet slutbehandlat.

2) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Kiviniemi och ministrarna Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki och Rehula)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 5/2010 rd

Talmannen:

Föredras statsminister Kiviniemis och ministrarna Katainens, Pekkarinens, Wallins, Anttilas, Brax, Vehviläinens, Holmlunds, Thors, Vapaavuoris, Stubbs, Sinnemäkis och Rehulas anmälningar om ändringar i sina bindningar. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och lag om ändring av 18 och 36 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 34/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten avbröts i plenum 18.2.2011. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmänna debatten fortsatte (PTK 159/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tillläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av strafflagen och av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 317/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 39/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och av 15 och 23 § i veterinärvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 293/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 32/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 311/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 58/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 290/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 59/2010 rd

Lagmotion  LM 24, 121/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 159/7).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 33/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utnämning av domare och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 38/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 29/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ersättande av skador som orsakats av exceptionella översvämningar och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 295/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2010 rd

Lagmotion  LM 70/2007 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 297/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 46/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Statsrådets redogörelse för metropolpolitiken

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 9/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 23.2.2011.

16) Regeringens proposition med förslag till järnvägslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 262/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 23.2.2011.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 313/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 23.2.2011.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 31 § i lagen om Europeiska skolan

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 334/2010 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 23.2.2011.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 23.2.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.19.