Plenarprotokoll 160/2014 rd

PR 160/2014 rd

Justerat 2.0r

160. ONSDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.13—16.00) och förste vice talman Pekka Ravi (16.00—18.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 18 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Silvia Modig /vänst
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Sofia Vikman /saml (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Pertti Salolainen /saml (14.28)
 • Anne Holmlund /saml (14.40)
 • Lenita Toivakka /saml (14.49)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 160/1, Gestrin 160/1/15, 160/1/51).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2015 (RP 362/2014 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 367/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 160/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 26/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 160/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—174 och 176—178 i propositionen och i det nya lagförslaget 179 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 175 i propositionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv och om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 361/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 27/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Statens revisionsverks valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011—2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 20/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 10/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 160/6).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Edustaja Ruohonen-Lerner, kun meni vähän ohi korvien tällä puolen pöytää kaikilta, oliko tarkoitus, että tämä asia pannaan pöydälle ensi viikon tiistain täysistuntoon? — Esitittekö te ensi viikon tiistaita?

Pirkko Ruohonen-Lerner /saf:

Kyllä esitin, arvoisa puhemies.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ja oletan, että kannatus, joka nyt käveli ulos ovesta, kohdistuu myöskin siihen tiistaihin. — Kyllä. Asia selvä. Asia pannaan pöydälle ja sitä käsitellään seuraavan kerran ensi tiistain täysistunnossa.

Beslut

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 3.3.2015.

7) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 21/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 160/7).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd (RP 211/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2014 rd

Regeringens proposition  RP 357/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2014 rd

Regeringens proposition  RP 308/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 22/2014 rd

Lagmotion  LM 91/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 160/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 162/3/2013

10)  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klienthandlingar inom socialvården och om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 345/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande beslut om konventionen och om att Finland gör ett förbehåll och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Debatt (PTK 160/11).

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och att Finland gör ett förbehåll.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

12) Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård och inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 107/2014 rd (Lauri Heikkilä /saf m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 160/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 352/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 20/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 48/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete över de yttre gränserna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 342/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 49/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 298/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 50/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 243/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rätttigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 284/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 26.2.2015 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.01.

​​​​