Plenarprotokoll 162/2014 rd

PR 162/2014 rd

Justerat 2.0r

162. FREDAGEN DEN 27 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.02—13.32).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 13 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuomo Puumala /cent (s)
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1048, 1049, 1065, 1068, 1073, 1074, 1076, 1087, 1089—1097, 1100, 1111, 1114, 1123/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 48/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2015.

PR 161/3/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1, 3 §

Talman Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto har understödd av Mika Raatikainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Reijo Hongistos förslag och Elsi Katainens förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningen samtidigt mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Reijo Hongistos och Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 3 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

116 ja, 67 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 1 )

Lagförslag 1, 12 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 12 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

149 ja, 29 nej, 1 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 2 )

Lagförslag 2, 106 a §

Talman Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto har understödd av Mika Raatikainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 106 a § i lagförslag 2 enligt betänkandet med rösterna

116 ja, 67 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 24.2.2015.

PR 159/6/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1, 7 §

Talman Eero Heinäluoma:

Aila Paloniemi har understödd av Terhi Peltokorpi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Aila Paloniemis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 7 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

97 ja, 88 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 2—7 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2014 rd

Regeringens proposition  RP 308/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 22/2014 rd

Lagmotion  LM 91/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.2.2015.

PR 160/9/2014

Under debatten har Anna Kontula understödd av Erkki Virtanen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionerna utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

173 ja, 14 nej; 12 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om militär krishantering, lagen om försvarsmakten och lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 297/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 162/4).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/2/2014

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 § i militära rättegångslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 356/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 64/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 278/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 355/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 224/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 28/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och av strålskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 320/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 360/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 32/2014 rd

Lagmotion  LM 30/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.3.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.32.

​​​​