Plenarprotokoll 166/2014 rd

PR 166/2014 rd

Justerat 2.0r

166. FREDAGEN DEN 6 MARS 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.10—13.28) och förste vice talman Pekka Ravi (15.30—15.57 och 17.45—17.46).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 13 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Anssi Joutsenlahti /saf
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 2/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 24/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2015.

PR 165/2/2014

Under debatten har James Hirvisaari understödd av Mika Niikko framställt följande förslag till uttalande: "Jag föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att vidta de åtgärder för att avskaffa tvångssvenskan som ingår i medborgarinitiativet."

Pauli Kiuru har understödd av Mirja Vehkaperä framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaris förslag till uttalande innebär ett godkännande av medborgarinitiativet. Vid omröstningarna ställs först detta förslag mot utskottets förslag, enligt vilket medborgarinitiativet förkastas.

Utskottets förslag att medborgarinitiativet förkastas "ja", James Hirvisaaris förslag till uttalande "nej".

Vid omröstningen godkände riksdagen utskottets förslag att medborgarinitiativet förkastas med rösterna

134 ja, 48 nej, 1 avstår; 16 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som ingår i reservation 2 och som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Pauli Kiurus förslag mot betänkandet godkände riksdagen Pauli Kiurus förslag till uttalande med rösterna

89 ja, 93 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om militär krishantering, lagen om försvarsmakten och lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 297/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.2.2015.

PR 162/4/2014

Under debatten har Jyrki Yrttiaho understödd av Markus Mustajärvi föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

182 ja, 2 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 47/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2015.

PR 163/8/2014

Under debatten har Satu Haapanen understödd av Erkki Virtanen föreslagit att lagförslag 2 förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 utifrån beslutet i första behandlingen.

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 2.

Den som godkänner lagförslag 2 röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslag 2 förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 2 utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

161 ja, 24 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 48/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2015.

PR 163/9/2014

Under debatten har Reijo Hongisto understödd av Juho Eerola framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att statsrådet bevakar hur lagen om skjutbanor utfaller och reagerar om verkställigheten ställer till med orimligt stor skada för fritidsskytte, sportskytte, skidskytte, reservisters skjutövningar eller jakt."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Reijo Hongistos förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 67 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2015.

PR 163/17/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva framställt förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningarna ställs först Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 1 mot betänkandets förslag till uttalande och därefter Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 2 mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 1 mot betänkandets förslag till uttalande godkände riksdagen betänkandets förslag till uttalande med rösterna

98 ja, 88 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag till uttalande 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

97 ja, 89 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2015.

PR 163/18/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Johanna Jurva framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Erkki Virtanen har understödd av Jari Myllykoski framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1, 2, 7, 8 och 14—37 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3—6 och 9—13 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningarna ställs först Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag och därefter det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot Erkki Virtanens förslag godkände riksdagen Erkki Virtanens förslag till uttalande med rösterna

150 ja, 34 nej, 2 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen om Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

128 ja, 58 nej; 13 frånvarande.

( Omr. 9 )

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2015.

PR 163/21/2014

Under debatten har Martti Mölsä understödd av Jari Lindström föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

150 ja, 33 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 10 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 55/2014 rd

Lagmotion  LM 56/2011 rd, 1/2013 rd

Åtgärdsmotion  AM 47/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2015.

PR 165/4/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1 i propositionen

1 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

119 ja, 65 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 11 )

10 §, som inte ingår i betänkandet

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 10 § inte ingår med rösterna

119 ja, 65 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 12 )

12 §, som inte ingår i betänkandet

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet där 12 § inte ingårmed rösterna

119 ja, 65 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 13 )

112 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 112 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

117 ja, 65 nej, 1 avstår; 16 frånvarande.

( Omr. 14 )

120 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 120 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

120 ja, 65 nej, 1 avstår; 13 frånvarande.

( Omr. 15 )

126 §, som inte ingår i betänkandet

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 126 § inte ingår med rösterna

119 ja, 64 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 16 )

131 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 131 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

119 ja, 65 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 17 )

148 §

Talman Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen har understödd av Timo Korhonen föreslagit att paragrafen utesluts.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 148 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

119 ja, 65 nej, 1 avstår; 14 frånvarande.

( Omr. 18 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.3.2015.

PR 164/1/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1 i propositionen

43 §

Talman Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvi har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt följande:

"Om inte något annat har bestämts när en fiskeförmån enligt särskilda grunder inrättats, ska fiskerätten när det gäller ett särskilt fiskeförmånsområde i ett samfällt vattenområde fördelas mellan delägarfastigheterna i det samfällda området och de fastigheter som har andel i fiskeförmånen så, att det maximala antal redskapsenheter för en fastighet som har andel i fiskeförmånen är lika stort som antalet redskapsenheter för en sådan delägarfastighet i det samfällda vattenområdet som på basis av det vid hemmanens skattläggning fastställda skattetalet till sin storlek motsvarar den fastighet till vilken fiskeförmånen enligt särskilda grunder hör. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på vattenområden som inte hör till ett delägarlag.

Om inte något annat har bestämts när en fiskeförmån enligt särskild grunder inrättats, ska fiskerätten när det gäller ett särskilt fiskeförmånsområde i ett staten tillhörigt vattenområde fördelas så, att hälften av den maximala mängden hållbart fiske inom fiskeförmånsområdet tillhör staten och andra halvan tillhör de fastigheter som har andel i fiskeförmånen.

Om ett särskilt fiskeförmånsområde inom ett vattenområde som tillhör staten är föremål för flera olika fiskeförmåner enligt särskilda grunder, fördelas den fiskerätt som tillhör de fastigheter som har andel i fiskeförmåner enligt särskilda grunder mellan dessa fastigheter i förhållande till det vid hemmanens skattläggning fastställda skattetalet, och mellan fastigheterna i respektive hemman i överensstämmelse med respektive fastighets andel i den gemensamma förmånen."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 43 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

97 ja, 85 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 19 )

79 §

Talman Eero Heinäluoma:

Jari Myllykoski har understödd av Markus Mustajärvi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Jari Myllykoskis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 79 § i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet med rösterna

106 ja, 79 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 20 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu för stora utskottets sammanträde. Plenum fortsätter kl. 15.30.

Plenum avbröts kl. 13.28.

Plenum fortsatte

kl. 15.30.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 360/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 32/2014 rd

Lagmotion  LM 30/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 166/10).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 167/1/2014

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 17.45.

Plenum avbröts kl. 15.57.

Plenum fortsatte

kl. 17.45.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till teckenspråkslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 294/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

12) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 261/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förenhetligande av bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 263/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 35/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av 2 a kap. i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 291/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 36/2014 rd

Lagmotion  LM 22/2012 rd, 17/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 312/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 33/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildade personer inom socialvården och lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 354/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 41/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 274/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 254/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 34/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 167/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om Forststyrelsen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 264/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 25/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 § i lagen om skatt på arv och gåva

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 364/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2014 rd

Lagmotion  LM 41/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 365/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 172/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 56/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 22/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 57/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och av utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 266/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 58/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 295/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 59/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 292/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 37/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 229/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 38/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 210/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 28/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 339/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 358/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas skyldighet att ordna vissa hälso- och sjukvårdstjänster för vissa utlänningar och till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 343/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 55/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 9.3.2015 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 17.46.

​​​​