Plenarprotokoll 172/2014 rd

PR 172/2014 rd

Justerat 2.0r

172. TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.15—11.51 och 16.02—17.22), förste vice talman Pekka Ravi (17.22—19.29) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.29—21.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 29 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Satu Haapanen /gröna
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /saf
 • Arja Juvonen /saf
 • Sampsa Kataja /saml
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Maria Lohela /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Outi Mäkelä /saml
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Jussi Niinistö /saf
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Janne Sankelo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Juha Sipilä /cent
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Kauko Tuupainen /saf (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 21 ledamöter:

 • Jussi Niinistö /saf (10.34)
 • Maria Lohela /saf (11.11)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (11.30)
 • Mikaela Nylander /sv (11.51)
 • Tytti Tuppurainen /sd (12.12)
 • Sampsa Kataja /saml (12.40)
 • Juha Sipilä /cent (16.00)
 • Paula Risikko /saml (16.01)
 • Outi Mäkelä /saml (16.02)
 • Pertti Virtanen /saf (16.02)
 • Lauri Ihalainen /sd (16.02)
 • Kauko Tuupainen /saf (16.02)
 • Olli Immonen /saf (16.02)
 • Jari Myllykoski /vänst (16.02)
 • Arja Juvonen /saf (16.02)
 • Mika Raatikainen /saf (16.02)
 • Mikko Alatalo /cent (16.02)
 • Kimmo Sasi /saml (16.02)
 • Jukka Kopra /saml (16.02)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (16.03)
 • Janne Sankelo /saml (17.42)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 25/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Utrikesutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Inga gruppanföranden hålls.

De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 172/1).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts nu.

2) Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 24/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Utrikesutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Inga gruppanföranden hålls här heller. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 172/2, Gestrin 172/2/9, 172/2/12).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av detta ärende avbryts nu och samtidigt avbryts också plenum, och fortsätter i dag kl. 16.00.

Plenum avbröts kl. 11.51.

Plenum fortsatte

kl. 16.02.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

3) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

3) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund under vilken ledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Samtidigt ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga att anmäla sig genom att resa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till teckenspråkslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 294/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från grundlagsutskottets betänkande beslut om protokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om Forststyrelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 25/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Det lagförslag, vars innehåll godkändes i första behandlingen kan nu godkännas att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas.

Debatt (PTK 172/7).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/3/2014

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 365/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen samt av 2 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 363/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 50/2014 rd

Lagmotion  LM 49/2013 rd, 65, 91/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 54/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 172/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/4/2014

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 22/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 57/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 295/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 59/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förenhetligande av bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 35/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av 2 a kap. i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 291/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 36/2014 rd

Lagmotion  LM 22/2012 rd, 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/13).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/7/2014

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 292/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 37/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 312/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 33/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 341/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 29/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/16).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/9/2014

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt 7 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 310/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 30/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildade personer inom socialvården och lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 354/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 41/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 172/18).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 339/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/19).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 358/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 172/20).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 254/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 34/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—19, 21—44, 46—89 och 91—99 i propositionen samt det nya lagförslaget 100 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 20, 45 och 90 i propositionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Lag om ändring av 9 § i partilagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 108/2014 rd (Oras Tynkkynen /gröna m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 172/22).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

23) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 109/2014 rd (Jari Myllykoski /vänst m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts debatt om ärende 24)—29) på dagordningen.

Debatt (PTK 172/23).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 110/2014 rd (Jaana Pelkonen /saml m.fl.)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

25) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 111/2014 rd (Ari Jalonen /saf m.fl.)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

26) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 112/2014 rd (Mikko Alatalo /cent m.fl.)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

27) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 113/2014 rd (Lars Erik Gästgivars /sv)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

28) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 114/2014 rd (Jukka Kärnä /sd)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

29) Lag om ändring av 33 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 116/2014 rd (Markus Mustajärvi /vg)

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i anslutning till ärende 23) på dagordningen.]

__________

1) Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu fortsätter debatten om ärende 1).

Debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/1/2014

2) Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 24/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Så går vi över till ärende 2) som också avbröts tidigare.

Debatten fortsatte (Gestrin).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 13.3.2015 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 21.12.