Plenarprotokoll 18/2005 rd

PR 18/2005 rd

Justerat 2.0r

18. ONSDAGEN DEN 2 MARS 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Valto Koski /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Anne Huotari /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

2.3 ledamot

 • Hannes Manninen /cent

2—4.3 ledamot

 • Reijo Paajanen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

2 och 3.3 ledamot

 • Mari Kiviniemi /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

2.3 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Minna Lintonen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent

2 och 3.3 ledamot

 • Saara Karhu /sd

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen i dag har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 1—22/2005 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 1/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2005 rd

Allmän debatt (PTK 18/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Lag om en rådgivande folkomröstning om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

Remissdebatt

Lagmotion  LM 11/2005 rd (Arja Alho /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 18/2, Thors 18/2/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

3) Lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 16/2005 rd (Nils-Anders Granvik /sv m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 18/3, Granvik 18/3/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 264/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 274/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition  RP 238/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.30.