Plenarprotokoll 19/2005 rd

PR 19/2005 rd

Justerat 2.0r

19. TORSDAGEN DEN 3 MARS 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tony Halme /saf
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Matti Kauppila /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Jari Koskinen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

3.3 ledamot

 • Arja Alho /sd

3 och 4.3 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tatja Karvonen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Simo Rundgren /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Harry Wallin /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

3 och 4.3 ledamo

 • Antti Kalliomäki /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

3.3 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tony Halme /saf
 • Jyrki Katainen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna

3 och 4.3 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2005 rd

Allmän debatt (PTK 19/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 20/1/2005

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 274/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2005 rd

Allmän debatt (PTK 19/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande nr 2. Förs förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1—3 i regeringens proposition och ett nytt lagförslag 5 som utskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 19/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 20/2/2005

5) Lag om ändring av 12 § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 14/2005 rd (Bjarne Kallis /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet. Vid riksdagens plenum i tisdags bordlades ärendet till plenum i dag

I samband med detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 6) på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 19/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

6) Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 15/2005 rd (Iivo Polvi /vänst m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 21.40.