Plenarprotokoll 192/2002 rd

PR 192/2002 rd

Justerat 2.0r

192. TORSDAGEN DEN 30 JANUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Gunnar Jansson /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Martti Tiuri /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

30.1 ledamötena

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Kimmo Sasi /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

30 och 31.1 ledamot

 • Maija Rask /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

30 och 31.1 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

30.1 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Marjatta Vehkaoja /sd

30 och 31.1 ledamot

 • Merikukka Forsius /gröna

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2002 rd

Debatt (PTK 192/1).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Lag om ändring av 5 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Lagmotion  LM 180/2002 rd (Leena Rauhala /kd)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 192/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Lag om ändring av 8 § sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 181/2002 rd (Leena Rauhala /kd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 192/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Lag om ändring av 56 § lagen om räddningsväsendet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 182/2002 rd (Aulis Ranta-Muotio /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 192/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

5) Lag om ändring av 7 och 18 § skogslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 183/2002 rd (Eero Lämsä /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 192/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

6) Lag om ändring av 22 c § folkpensionslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 184/2002 rd (Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 192/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 200/2002 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.55.

​​​​