Plenarprotokoll 2/2010 rd

PR 2/2010 rd

Justerat 2.0r

2. ONSDAGEN DEN 3 FEBRUARI 2010

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (15.38—15.43).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 17 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Liisa Hyssälä /cent (s)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Markku Rossi /cent (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (s)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Under uppehållet i riksdagens sammanträden har republikens president 22.12.2009, 29.12.2009, 15.1.2010, 22.1.2010 samt 29.1.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 267—289/2009 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Under uppehållet i riksdagens sammanträden har statsrådet 22.12.2009 och 28.1.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 87—90/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 87 och 88,

lagutskottet om ärende U 89 samt

finansutskottet om ärende U 90.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannen:

Ministrarna Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen och Anni Sinnemäki har 28.1.2010 anmält ändringar i sina bindningar (SR 7/2009 rd).

__________

Val till organ

Talmannen:

Val till Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas i plenum fredag 12.2.2010 kl. 13. Kandidatlistorna för valet ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 11.2.2010 kl. 12.

Medlemmar i olika organ

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

Heli Järvinen och Mikaela Nylander från medlemskapet i grundlagsutskottet,

Ville Niinistö från uppgiften som ersättare i finansutskottet och

Mikaela Nylander från medlemskapet i kulturutskottet,

Ledamot Mikaela Nylander anhåller om befrielse från uppgiften som ersättare i kanslikommissionen.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 4.2.2010 kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda torsdag kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 4.2.2010.

2) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 256/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 4.2.2010.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 257/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 4.2.2010.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 4.2.2010 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 15.43.

​​​​