Plenarprotokoll 200/2002 rd

PR 200/2002 rd

Justerat 2.0r

200. TISDAGEN DEN 11 FEBRUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Christina Gestrin /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Juha Karpio /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.2 ledamöterna

 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd

11 och 12.2 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.2 ledamöterna

 • Christina Gestrin /sv
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Lasse Virén /saml

11—14.2 ledamot

 • Ville Itälä /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.2 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Karpio /saml
 • Paula Kokkonen /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Valto Koski /sd

11 och 12.2 ledamot

 • Irja Tulonen /saml

__________

Återtagande av regeringens proposition nr 76/2002

Talmannen meddelar att republikens president i dag har återtagit regeringens proposition RP 76/2002 rd med förslag till lag om användning av könsceller eller embryon vid assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen om faderskap. Nämnda proposition har överlämnats till riksdagen den 5 juni 2002.

 • Enligt 19 § arbetsordningen upphör behandlingen av en proposition när den återtas.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrevisorernas berättelse för 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 16/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 44. Debatten om ärendet avbröts vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Manninen föreslagit med bifall av ledamot Aula att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen avsett som misstroendevotum mot statsrådet.

Vid omröstningen om ledamot Manninens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 112 ja och 70 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till ny språklag och lagstiftning som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 92/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2002 rd

Lagmotion  LM 78/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 154/2001 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i fredags.

Under debatten har ledamot Aittoniemi föreslagit med bifall av ledamot S. Lahtela att lagförslagen skall förkastas.

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen anta nämnda lagförslag med rösterna 179 ja och 3 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen omfattar grundlagsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till religionsfrihetslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2002 rd

Lagmotion  LM 121/2002 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Krohn föreslagit med bifall av ledamot Sinnemäki följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen inom de närmaste åren bereder en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som ger eleverna frihet att under alla omständigheter välja mellan undervisning i livsåskådning och religion."

Lagförslagen

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Krohns förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 153 ja och 28 nej, 1 blank och 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 24. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

1—7 § och 1 kap. rubrik, 8—12 § och 2 kap. rubrik, 13—20 § och 3 kap. rubrik samt 21 § godkänns.

22 §

Debatt (PTK 200/4).

Under debatten föreslår ledamot Nousiainen med bifall av ledamot Lehtomäki att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Nousiainens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 108 ja och 72 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 4 )

23 § och 4 kap. rubrik, 24—40 § och 5 kap. rubrik, 41—45 § och 6 kap. rubrik samt 46—54 § och 7 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av könsceller och embryon vid assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen om faderskap

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 29/2002 rd

Lagmotion  LM 79/2002 rd

Talmannen:

I början av detta plenum meddelade jag att regeringens proposition RP 76/2002 rd med förslag till lag om användning av könsceller eller embryon vid assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen om faderskap har återtagits, så detta ärende utesluts från dagordningen.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts för arbete i utskotten och det fortsätts kl. 15.20.

Plenum avbryts kl. 14.18.

Plenum fortsätts

kl. 15.40

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 31/2002 rd

Lagmotion  LM 24, 25, 26/1999 rd, 168/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 291/2001 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 31. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1—5 i regeringens proposition och ett nytt lagförslag 7 som lagutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 200/6, Lax 200/6/1).

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

Lagförslaget godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

1 kap. 3 §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafen utesluts enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 100 ja och 20 nej, 1 blank och 78 frånvarande.

( Omr. 5 )

1 kap. 6 och 21 § godkänns.

1 kap. 22 §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafen godkänns med den lydelse den har i reservation 2.

 • Ledamot Kankaanniemi föreslår med bifall av ledamot Vistbacka att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Förste vice talmannen:

Omröstningarna om paragrafen förrättas momentvis.

1 kap. 22 § 1 mom.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 12 nej, 77 frånvarande.

( Omr. 6 )

1 kap. 22 § 2 mom.

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 9 nej, 77 frånvarande.

( Omr. 7 )

1 kap. 22 § 3 mom.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 12 nej, 77 frånvarande.

( Omr. 8 )

1 kap. 23, 24 och 27 § och kapitlets rubrik godkänns.

2 kap. 1 §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafen utesluts enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 12 nej, 77 frånvarande.

( Omr. 9 )

2 kap. 3 och 6 § och kapitlets rubrik, 3 kap. 1, 3 och 4 § och kapitlets rubrik, 5 kap. 1, 2 och 8 § och mellanrubriken före 1 § samt 10—12 § och kapitlets rubrik, 5 a kap. 1—3 och 3 a § godkänns.

5 a kap. 4 §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafens 3 mom. utesluts enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 16 nej, 78 frånvarande.

( Omr. 10 )

5 a kap. 4 a, 4 b, 5 och 6 § godkänns.

5 a kap. 6 a §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 108 ja och 15 nej, 76 frånvarande.

( Omr. 11 )

5 a kap. 6 b, 6 c, 7 och 9 § godkänns.

5 a kap. 11 §

Debatt (PTK 200/6).

Under debatten föreslår ledamot Ojansuu med bifall av ledamot Lapintie att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Ojansuus förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 106 ja och 15 nej, 78 frånvarande.

( Omr. 12 )

5 a kap. 13 och 14 § och kapitlets rubrik samt 6 kap. 5 § och kapitlets rubrik, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 3—5 i regeringens proposition och det nya lagförslag 7 i lagutskottets betänkande med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i lagutskottets förslag att lagförslag 6 i regeringens proposition skall förkastas.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Berättelse om regeringens åtgärder år 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 3/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 27/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätts kl. 21.

Plenum avbryts kl. 17.16.

Plenum fortsätts

kl. 21

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 270/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om yttrandefrihet i masskommunikation samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 54/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2002 rd

Lagmotion  LM 66/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 236/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2002 rd

Lagmotion  LM 180/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 228/2000 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 93/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2002 rd

Lagmotion  LM 173/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tullagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 95/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 20/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2002 rd

Lagmotion  LM 164/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 72/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till räddningslag och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2002 rd

Lagmotion  LM 32, 115/1999 rd, 81, 182/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 157/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2002 rd

Lagmotion  LM 40/1999 rd, 11, 33/2000 rd, 23, 96/2001 rd, 122, 163, 165, 184/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 rd, 46, 79, 158/2001 rd, 19/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.03.

​​​​​​​