Plenarprotokoll 201/2002 rd

PR 201/2002 rd

Justerat 2.0r

201. ONSDAGEN DEN 12 FEBRUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Timo Ihamäki /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Paavo Lipponen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Tarja Kautto /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Timo Ihamäki /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12.2 ledamöterna

 • Timo Ihamäki /saml
 • Martti Korhonen /vänst
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

12.2 ledamot

 • Timo Seppälä /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.2 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 270/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2002 rd

Allmän debatt (PTK 201/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen i dag den 12 februari 2003 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 197—208/2002 rd.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om yttrandefrihet i masskommunikation samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2002 rd

Lagmotion  LM 66/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 14. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1—5 samt 7 och 8 i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 201/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1—5 samt 7 och 8 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i grundlagsutskottets förslag att lagförslag 6 i regeringens proposition skall förkastas.

Riksdagen omfattar grundlagsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2002 rd

Lagmotion  LM 40/1999 rd, 11, 33/2000 rd, 23, 96/2001 rd, 122, 163, 165, 184/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 rd, 46, 79, 158/2001 rd, 19/2002 rd

Allmän debatt (PTK 201/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 205/4/2002

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2002 rd

Lagmotion  LM 180/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 228/2000 rd

Allmän debatt (PTK 201/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar förvaltningsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2002 rd

Lagmotion  LM 173/2002 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 26. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1—4 i regeringens proposition, lagförslag 5 som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 173 samt ett nytt lagförslag 6 som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 201/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1—4 i regeringens proposition, lagförslag 5 som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 173 samt ett nytt lagförslag 6 i förvaltningsutskottets betänkande med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tullagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2002 rd

Allmän debatt (PTK 201/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2002 rd

Lagmotion  LM 164/2002 rd

Allmän debatt (PTK 201/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar förvaltningsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till räddningslag och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2002 rd

Lagmotion  LM 32, 115/1999 rd, 81/2000 rd, 182/2002 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 30. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 182/2002 rd samt lagförslag 2—4 i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 201/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 182/2002 rd samt lagförslag 2—4 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i förvaltningsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna nr 32 och 115/1999 rd samt 81/2000 rd skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2002 rd

Allmän debatt (PTK 201/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till järnvägslag och till lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 27/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 271/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2002 rd

Lagmotion  LM 58/1999 rd, 19, 83, 148/2000 rd, 10, 179/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 14, 181, 210/2000 rd, 186/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om kommunala tjänsteinnehavare och lag om ändring av kommunallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 196/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

15) Icke stadfästa lag om ändring av strafflagen, lag om upphävande av 5 § 3 mom. lagen om samhällstjänst och lag om upphävande av 8 § lagen om villkorligt straff (RP 27/1999 rd), som återgått till riksdagen

Bordläggning av betänkanden

Icke stadfäst lag  ISL 3/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om straffrättslig preskription

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 45/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

17) Regeringens proposition med förslag til lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning samt 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 205/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 18/2002 rd

Lagmotion  LM 99/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 55/2000 rd, 83, 136/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 49/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 59/2002 rd

Lagmotion  LM 183/1999 rd, 159/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 112, 268/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

Plenum avslutas kl. 21.35.