Plenarprotokoll 208/2002 rd

PR 208/2002 rd

Justerat 2.0r

208. MÅNDAGEN DEN 17 FEBRUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Mikko Immonen /vänst
 • Ville Itälä /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Timo E. Korva /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Pauli Saapunki /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Timo E. Korva /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.2 ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Maija Rask /sd

17 och 18.2 ledamöterna

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.2 ledamöterna

 • Ville Itälä /saml
 • Marja Tiura /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.2 ledamöterna

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Mikko Immonen /vänst
 • Jyrki Katainen /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 13 februari 2003 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendet U 85/2002 rd.

 • Talmannen meddelar att hon i dag har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 270/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2002 rd

Debatt (PTK 208/1).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om yttrandefrihet i masskommunikation samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2002 rd

Lagmotion  LM 66/2002 rd

Talmannen:

Lagförslag 1—5 samt 7 och 8 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 208/2).

Lagförslag 1—5 samt 7 och 8 i regeringens proposition som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 6 i regeringens proposition förkastas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 271/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2002 rd

Lagmotion  LM 58/1999 rd, 19, 83, 148/2000 rd, 10, 179/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 14, 181, 210/2000 rd, 186/2002 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 208/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 209/1/2002

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2002 rd

Lagmotion  LM 180/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 228/2000 rd

Ingen debatt.

De lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen godkänner det förslag till uttalande som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande utifrån åtgärdsmotion 228/2000 rd.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2002 rd

Lagmotion  LM 173/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1—4 i regeringens proposition, lagförslag 5 som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 173/2002 rd samt ett nytt lagförslag 6 som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkandet har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tullagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2002 rd

Lagmotion  LM 164/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till räddningslag och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2002 rd

Lagmotion  LM 32, 115/1999 rd, 81/2000 rd, 182/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1, som bygger på regeringens proposition och lagmotion nr 182/2002 rd samt lagförslag 2—4 i regeringens proposition, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna nr 32 och 115/1999 samt 81/2000 rd förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om kommunala tjänsteinnehavare och lag om ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 31/2002 rd

Lagmotion  LM 24, 25, 26/1999 rd, 168/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 291/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslag 1—5 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 7 som lagutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslag 1—5 och 7 som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 6 förkastas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

De två förslagen till uttalanden i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om straffrättslig preskription

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2002 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen har i första behandlingen instämt i lagutskottets förslag att lagförslagen i regeringens proposition skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2002 rd

Lagmotion  LM 4, 28/1999 rd

Åtgärdsmotion  AM 77/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslag 1 och 2 samt 4—12 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslag 1 och 2 samt 4—12 som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 förkastas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till järnvägslag och till lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 162/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 27/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i trafikutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning samt 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 18/2002 rd

Lagmotion  LM 99/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 55/2000 rd, 83, 136/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar kulturutskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Förslaget till uttalande i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till yrkeshögskolelag och till lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2002 rd

Lagmotion  LM 161/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 115/2000 rd, 125/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 208/19).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 209/2/2002

20) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2002 rd

Lagmotion  LM 40/1999 rd, 11, 33, 40/2000 rd, 23, 96/2001 rd, 122, 163, 165, 184/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 rd, 46, 79, 158/2001 rd, 19/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 208/20).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 209/3/2002

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2002 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 59/2002 rd

Lagmotion  LM 183/1999 rd, 159/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 112, 268/2001 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har utifrån stora utskottets betänkande godkänts vid den fortsatta första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 208/21).

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2002 rd

Debatt (PTK 208/22).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 15.47.

​​​​