Plenarprotokoll 21/2005 rd

PR 21/2005 rd

Justerat 2.0r

21. TISDAGEN DEN 8 MARS 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Mikko Alatalo /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /saf
 • Leena Harkimo /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Astrid Thors /sv
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Mikko Alatalo /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.3 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Valto Koski /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna

8 och 9.3 ledamöterna

 • Antti Kaikkonen /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Astrid Thors /sv
 • Kari Uotila /vänst
 • Jari Vilén /saml

8—10.3 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

8—11.3 ledamöterna

 • Leena Harkimo /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Saara Karhu /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Eero Reijonen /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.3 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Juha Rehula /cent

8 och 9.3 ledamot

 • Markus Mustajärvi /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.3 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuija Nurmi /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Berättelse om regeringens åtgärder under år 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 1/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2005 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 2/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 2 och till den del berättelsen rör utrikes- och säkerhetspolitiken utrikesutskottets betänkande nr 2. Betänkandena behandlas separat såväl i debatten som vid beslutsfattandet. Vid riksdagens plenum i tisdags förklarades ärendet slutbehandlat i fråga om grundlagsutskottets betänkande.

Berättelsen föredras nu till den del den behandlas i utrikesutskottets betänkande.

Debatt (PTK 21/1, Biaudet 21/1/17).

Utrikesutskottets betänkande godkänns.

De två förslagen till uttalanden i utrikesutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 13/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 21/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till utveckling av yrkeshögskolornas examenssystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 14/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 21/3, Nylander 21/3/26).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med alkolåsövervakad körrätt och till lag om temporär ändring av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 15/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 21/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 274/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 1/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1—3 i regeringens proposition samt det nya lagförslag 5 som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1—3 och 5 som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 19.24.