Plenarprotokoll 24/2002 rd

PR 24/2002 rd

Justerat 2.0r

24. TISDAGEN DEN 12 MARS 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Hannu Aho /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Sirpa Pietikäinen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12.3 ledamot

 • Mikko Elo /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

12 och 13.3 ledamot

 • Marjukka Karttunen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

12.3 ledamot

 • Kirsi Piha /saml

12 och 13.3 ledamot

 • Virpa Puisto /sd

12—15.3 ledamot

 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.3 ledamot

 • Arto Seppälä /sd

12 och 13.3 ledamöterna

 • Hannu Aho /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 7 mars 2002 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 7, 8/2002 rd.

 • Talmannen meddelar att hon i dag har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 7 och
 • trafikutskottet om ärende U 8.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 8 mars 2002 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 1—33/2002 rd.

__________

Interpellation om tillgången till läkarvård

Interpellation  IP 1/2002 rd

Talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att ledamot Pekkarinen och 44 andra ledamöter den 8 mars 2002 har framställt till statsrådet interpellation nr 1 om tillgången till läkarvård (IP 1/2002 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Pekkarinen som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Mauri Pekkarinen /cent :

Värderade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

Krisen inom den offentliga hälso- och sjukvården blir allt värre. Det kan vi se på den enorma bristen på läkare, de långa köerna inom den specialiserade sjukvården och det faktum att en del hälsostationer tvingas stänga tillfälligt. Medborgarnas rätt att få läkarvård, komma på undersökningar och få behandling fullföljs inte på det sätt som lagstiftningen kräver. Patientsäkerheten sätts på spel.

Det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet är inne på sluttampen. Inom ramen för projektet kommer det att läggas fram en rad åtgärder för att förbättra hälso- och sjukvården. Men resultaten kommer mestadels att synas först om många år. De hjälper därför föga när det gäller att åtgärda dagens akuta problem.

Det finns drygt 100 000 patienter som köar för operation på sjukhus. En del av dem behöver vård med en gång. Särskilt allvarligt är läget för de som köar till hjärtoperation. Många av dem riskerar att dö när de får vänta på behandling så länge. De patienter som väntar på operation lever i ovisshet och blir lidande när det tar tid innan de kommer under vård. Det är omänskligt att människor måste vänta i åratal på till exempel en höftoperation. Dessutom kostar det samhället stora pengar när patienter under väntetiden får sjukdagpenning och kan återvända till sitt arbete först efteråt.

Den ständigt ökande läkarbristen inom den offentliga hälso- och sjukvården är ett stort problem. Läkarna tar allt oftare anställning inom den privata sektorn eller byter till andra jobb. Också annan personal inom hälso- och sjukvården är underdimensionerad i relation till den ökande arbetsbördan. Hela personalen bränner ut sig.

På senare år har den privata hälso- och sjukvården upplevt ett uppsving när den offentliga servicen inte räcker till. Människor med pengar kan anlita den privata hälsovården, medan andra är hänvisade till den offentliga hälso- och sjukvården som blir allt sämre. Vårt skattefinansierade hälsovårdssystem får inte urholkas. Vi får inte gå mot en amerikansk modell med en sämre och en bättre hälso- och sjukvård.

Fallet Kuopio är ett alarmerande exempel på läget inom den offentliga hälso- och sjukvården. Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att staden skall betala ut ersättning till en patient för en operation på ett privat sjukhus. Domstolen ansåg att Kuopio stad hade försummat sina förpliktelser gentemot patienten vid akut behandling. Fallet Kuopio är säkert inte det enda fallet av försumlighet. Rättegångarna kan komma att öka när vi nu har fått ett prejudikat.

Det som nu behövs är snabba insatser för att eliminera köerna till hälsocentralernas mottagningar och operationer på sjukhus. I ett välfärdssamhälle måste medborgarna kunna få service utan rättegångar.

Av allt att döma går regeringen på samma linje inom hälsovårdspolitiken som inom politiken i stort: Arbetsgrupper, planer, projekt och löften utan några större resultat. Problemen är inte nya, de har funnits länge. Nu behövs det snabba tag för att medborgarna skall kunna utöva sin rätt att få läkarvård och omedelbar behandling vid sjukdom.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § Finlands grundlag framställer vi följande interpellation för att besvaras av den behöriga ministern:

Vilka omedelbara åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa att medborgarna får läkarvård och annan behandling och för att patienterna i operationsköerna snabbt skall komma under vård?

Helsingfors den 8 mars 2002

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Hannu Aho /cent
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Timo E. Korva /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Johannes Leppänen /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Kari Myllyniemi /cent
 • Tero Mölsä /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Osmo Puhakka /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Pauli Saapunki /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Matti Väistö /cent
 • Jaana Ylä-Mononen /cent
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /saf"

Talmannen:

Enligt 22 § 1 mom. arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 10/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 1/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 § lagen om missbrukarvård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 236/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 5/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 5.

Allmänna debatten avbröts vid riksdagens plenum i fredags.

Allmänna debatten fortsätter (PTK 24/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2001 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2002 rd

Allmän debatt (PTK 24/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen samt lagen om borgen och tredjemanspant

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 14/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 15/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om trafikskadenämnden och lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 16/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

Debatt (PTK 24/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

Plenum avslutas kl. 16.44.

​​​​