Plenarprotokoll 25/2001 rd

PR 25/2001 rd

Justerat 2.0r

25. ONSDAGEN DEN 14 MARS 2001

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /saml
 • Olli-Pekka Heinonen /saml
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Gunnar Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Seppo Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /fkf
 • Inkeri Kerola /cent
 • Niilo Keränen /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Ossi Korteniemi /cent
 • Risto Kuisma /ref
 • Markku Laukkanen /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kari Myllyniemi /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Riitta Prusti /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Petri Salo /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Anu Vehviläinen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Tarja Kautto /sd
 • Risto Kuisma /ref

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.3 ledamot

 • Mikko Elo /sd

14 och 15.3 ledamöterna

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Petri Salo /saml

14—16.3 ledamot

 • Riitta Prusti /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.3 ledamot

 • Klaus Hellberg /sd

14 och 15.3 ledamot

 • Juha Karpio /saml

14—16.3 ledamot

 • Gunnar Jansson /sv

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.3 ledamöterna

 • Timo Kalli /cent
 • Marja-Leena Kemppainen /fkf
 • Niilo Keränen /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Antti Rantakangas /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2000 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 2/2001 rd

Debatt (PTK 25/1).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2000 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2001 rd

Allmän debatt (PTK 25/2).

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

2 §

Debatt (PTK 25/2).

Under debatten föreslår ledamot Räsänen med bifall av ledamot Seivästö att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 127 ja och 12 nej, 1 blank och 59 frånvarande.

( Omr. 1 )

7 och 15 §, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns det andra lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § lagen om skatteförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2000 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 3/2001 rd

Allmän debatt (PTK 25/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 183/2000 rd (Reijo Laitinen /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Lag om ändring av 16 § kommunallagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 10/2001 rd (Kari Uotila /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 25/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

6) Lag om upphävande av 46 § 7 mom. i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 16/2001 rd (Lauri Oinonen /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 25/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

7) Lag om ändring av 85 a § mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 18/2001 rd (Mauri Salo /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 25/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Lag om ändring av 6 § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 23/2001 rd (Pekka Kuosmanen /saml)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 25/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Plenum avslutas kl. 16.00.

​​​​