Plenarprotokoll 26/2006 rd

PR 26/2006 rd

Justerat 2.0r

26. TISDAGEN DEN 21 MARS 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Roger Jansson /sv
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Outi Ojala /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21.3 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

21 och 22.3 ledamöterna

 • Tatja Karvonen /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

21—23.3 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst

21—24.3 ledamöterna

 • Esko Kiviranta /cent
 • Juha Korkeaoja /cent

Sjukfrånvaro och annan laglig frånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom eller moderskapsledighet:

21.3 ledamot

 • Irina Krohn /gröna

21.3—31.10 ledamot

 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (moderskapsledighet)

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.3 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

21—23.3 ledamot

 • Timo Seppälä /saml

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president den 17 mars 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 15—17/2006 rd till riksdagen.

 • Förste vice talmannen meddelar ytterligare att nämnda propositioner tas upp till remissdebatt vid detta plenum.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1080, 1092—1096/2005 rd, 1, 3, 5—9, 11, 12, 14, 18, 19, 29—33/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Förste vice talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Tuija Nurmi om befrielse från medlemskapet i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Förste vice talmannen:

Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige förrättas vid plenum på tisdag den 28 mars kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på tisdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till förvaltningsrådet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Pertti Hemmilä till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd.

Förste vice talmannen:

Riksdagen föreslås sända resultatet av valet till statsrådet för kännedom.

Förslaget godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet och under debattens gång skall samtliga förslag i ärendet framställas. Därefter beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen.

Eftersom lagförslag 1—7 som godkänts vid första behandlingen bildar en helhet och eftersom beslutet om lagförslag 1 skall fattas i grundlagsordning föreslår jag följande förfaringssätt:

Först fattar riksdagen beslut om utrikesutskottets förslag att förklara lagförslag 1 brådskande. Om utrikesutskottets förslag godkänns beslutar riksdagen anta eller förkasta sagda lagförslag. Om förslaget om att förklara lagförslaget brådskande däremot förkastas skall riksdagen besluta godkänna lagförslagen att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval eller förkasta dem.

Förfaringssättet godkänns.

Debatt (PTK 26/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 29/1/2006

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser samt 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2006 rd

Debatt (PTK 26/3).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 15/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 26/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till järnvägslag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 16/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 26/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 225/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.52.

​​​​