Plenarprotokoll 26/2013 rd

PR 26/2013 rd

Justerat 2.0r

26. TISDAGEN DEN 19 MARS 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.27), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.27—15.56) och förste vice talman Pekka Ravi (15.56—18.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Juho Eerola /saf
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Lars Erik Gästgivars /sv (s)
 • Satu Haapanen /gröna (s)
 • Mika Kari /sd
 • Jukka Kopra /saml (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Mikaela Nylander /sv (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuomo Puumala /cent (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Sari Sarkomaa /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /saf (s)
 • Hanna Tainio /sd (r)
 • Ari Torniainen /cent (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tapani Tölli /cent (s)
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Mika Kari /sd (14.24)
 • Petteri Orpo /saml (14.52)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 14.3.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 7—10/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 7 och 8,

ekonomiutskottet, kommunikationsutskottet och miljöutskottet om ärende U 9 samt

social- och hälsovårdsutskottet om ärende U 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Redogörelse från ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen för sina bindningar (ställföreträdare Pölönen)

Debatt

Övrigt ärende  Ö 3/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen Pasi Pölönens redogörelse för sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 14/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 26/2, min. Henriksson 26/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 18/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 26/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 172/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 26/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 § i landsvägslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 26/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 26/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hovrättslagen och 1 och 2 § i lagen om förvaltningsdomstolarna samt av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 2/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 26/7).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 27/1/2013

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet, av 2 § i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag samt av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 26/9).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen och av 14 g § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 26/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 26/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.3.2013.

PR 25/1/2013

Debatten fortsatte (PTK 26/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 20.3.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.01.