Plenarprotokoll 27/2006 rd

PR 27/2006 rd

Justerat 2.0r

27. ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikaela Nylander /sv
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Irja Tulonen /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

22.3 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

22 och 23.3 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Arja Alho /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Heidi Hautala /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Kari Uotila /vänst
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Väistö /cent

22—24.3 ledamöterna

 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

22 och 23.3 ledamot

 • Mikko Alatalo /cent

22—24.3 ledamot

 • Hannu Hoskonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.3 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Irja Tulonen /saml

__________

Jubileumsfondens för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2005

Talmannen meddelar att med en skrivelse av den 1 mars 2006 från förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har till riksdagen inkommit en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet över fondens verksamhet 2005 (B 2/2006 rd). Denna berättelse har nu delgetts riksdagen genom att den har delats ut till ledamöterna.

__________

Utrikesutskottets medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Aila Paloniemi om befrielse från medlemskapet och ledamot Kauko Juhantalo från uppgiften som ersättare i utrikesutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till utrikesutskottet förrättas vid plenum i morgon torsdagen den 23 mars kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2006 rd

Allmän debatt (PTK 27/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna

Remissdebatt

Lagmotion  LM 2/2006 rd (Marjo Matikainen-Kallström /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 27/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Lag om ändring av 2 § i vägtrafiklagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 4/2006 rd (Lyly Rajala /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 27/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

4) Lag om ändring av 12 § i fordonsskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 13/2006 rd (Jouko Laxell /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 27/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Lag om ändring av 8 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 14/2006 rd (Jouko Laxell /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 27/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

6) Lag om ändring av 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Remissdebatt

Lagmotion  LM 15/2006 rd (Jouko Laxell /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 27/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Plenum avslutas kl. 16.37.

​​​​