Plenarprotokoll 3/2002 rd

PR 3/2002 rd

Justerat 2.0r

3. ONSDAGEN DEN 6 FEBRUARI 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Christina Gestrin /sv
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Hannes Manninen /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Pekka Ravi /saml
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Sauli Niinistö /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

6.2 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Martti Korhonen /vänst
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd

6 och 7.2 ledamöterna

 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Harry Wallin /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

6.2 ledamöterna

 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Hannes Manninen /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 237/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/1, Nordman 3/1/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta avtal och till lag om ändring av 4 och 5 § lagen om export och transitering av försvarsmateriel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 238/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 239/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 28 kap. strafflagen samt av 1 kap. 1 § och 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 240/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 3/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 241/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition om godkännande av fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 242/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 § skoltlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 243/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 244/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 245/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 3/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 246/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 3/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 247/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 248/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om sammankomster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 249/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor och 6 § lagen om pensionsstiftelser

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 250/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 251/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Plenum avslutas kl. 21.15.

​​​​