Plenarprotokoll 30/2013 rd

PR 30/2013 rd

Justerat 2.0r

30. TISDAGEN DEN 2 APRIL 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—15.57), förste vice talman Pekka Ravi (15.57—17.58) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.58—19.03).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 23 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Jussi Halla-aho /saf
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pentti Kettunen /saf (s)
 • Katri Komi /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Matti Saarinen /sd
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Mirja Vehkaperä /cent (14.19)
 • Eero Suutari /saml (14.34)
 • Raimo Piirainen /sd (17.25)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 28.3.2013 till riksdagenöverlämnat regeringens propositioner RP 21—25/2013 rd.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 20.3.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 11—13/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 11,

lagutskottet om ärende U 12 samt

kommunikationsutskottet och förvaltningsutskottet om ärende U 13.

__________

Statsrådets redogörelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 20.3.2013 till riksdagen överlämnat en redogörelse om en nationell energi- och klimatstrategi (SRR 2/2013 rd).

Statsrådet har 27.3.2013 till riksdagen eöverlämnat n redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd).

__________

Berättelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statens revisionsverk har 26.3.2013 överlämnat till riksdagen en berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2012 (B 5/2013 rd).

__________

Ordföranden för Europarådets parlamentariska församling Jean-Claude Mignon besökte riksdagen

Talman Eero Heinäluoma:

Ärade ledamöter! Jag meddelar att en delegation under ledning av ordföranden för Europarådets parlamentariska församling Jean-Claude Mignon är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna. (Applåder)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. 7 § i tvångsmedelslagen och 5 kap. 9 § i polislagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 19/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 30/1, min. Henriksson 30/1/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 30/2, Nauclér 30/2/6, 30/2/23).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 21/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 30/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013— 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 22/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 30/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 23/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 30/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 16 § i arbetsavtalslagen samt 2 kap. och 8 kap. 4 § i bokföringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 30/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 82 och 84 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 30/8).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 31/1/2013

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 2/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 § i landsvägslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 30/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till lagar om ändring av 46 kap. 1 § i strafflagen och av 35 och 36 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 30/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 och 44 kap. i strafflagen samt av lagen om verkställighet av böter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 2/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 4/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och regeringen för Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om utlämning för brott samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av protokollet och till lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 30/15).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 30/16).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 3.4.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 19.03.