Plenarprotokoll 31/2006 rd

PR 31/2006 rd

Justerat 2.0r

31. ONSDAGEN DEN 29 MARS 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tony Halme /saf
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Roger Jansson /sv
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Markku Koski /cent
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Eva Biaudet /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

29.3 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent

29 och 30.3 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

29—31.3 ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Liisa Hyssälä /cent

29.3—1.4 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

29.3 ledamot

 • Mikko Alatalo /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

29.3 ledamöterna

 • Sari Essayah /kd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Jari Vilén /saml

29 och 30.3 ledamot

 • Matti Väistö /cent

29—31.3 ledamot

 • Jyrki Katainen /saml

__________

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 2005

Förste vice talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 16 februari 2006 från Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) anlänt en berättelse över verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2005 (B 3/2006 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av Förenta nationernas konvention mot korruption och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen samt ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen

Enda behandlingen, andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2006 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Lag om ändring av 37 § i lagen om grundläggande utbildning och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Lagmotion  LM 155/2005 rd (Paula Risikko /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 31/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

4) Lag om skatt på plastpåsar

Remissdebatt

Lagmotion  LM 18/2006 rd (Oras Tynkkynen /gröna)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 31/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

__________

Republiken Ungerns president besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att republiken Ungerns president László Sólyom med följe är närvarande för att följa plenum. På riksdagens vägnar önskar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

5) Lag om ändring av 11 och 48 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 19/2006 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 31/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 228/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 210/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 3/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.26.

​​​​