Plenarprotokoll 32/2010 rd

PR 32/2010 rd

Justerat 2.0r

32. TISDAGEN DEN 6 APRIL 2010

Överläggingarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov (14.01—15.28), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.28—17.59 och 19.59—20.19) och talman Sauli Niinistö (17.59—19.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (s)
 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Tuija Brax /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Juha Hakola /saml
 • Eero Heinäluoma /sd (r)
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Olli Nepponen /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Petri Salo /saml
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Anu Vehviläinen /cent (s)
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Jari Larikka /saml (14.17)
 • Eero Heinäluoma /sd (14.46)
 • Olli Nepponen /saml (14.55)
 • Hannes Manninen /cent (15.04)

__________

Regeringens propositioner

Andre vice talmannen:

Republikens president har 30.3.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 23—36/2010 rd till riksdagen. Av dessa propositioner innehåller RP 26/2010 rd förslag till en tilläggsbudget för 2010.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 25.3.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 8/2010 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Statsrådets redogörelser

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 30.3.2010 överlämnat till riksdagen en redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2011—2014 (SRR 2/2010 rd) samt en redogörelse om livsmedelssäkerheten (SRR 3/2010 rd).

__________

Ändringar i statsrådet

Andre vice talmannen:

Republikens president har 30.3.2010 förordnat bostadsminister Jan Pellervo Vapaavuori som tidigare förordnats behandla ärenden som hör till miljöministeriet och utrikesministeriets ansvarsområde att också behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde.

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 § i lagen om bostadsaktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 23/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 32/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 32/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 och 19 c § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 32/3, min. Thors 32/3/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av 15 § i lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 32/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 32/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till godkännande av bestämmelser om ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om ändring av 92 a § i vägtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 31/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 32/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 32/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om mätteknikcentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 33/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 34/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 36/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 32/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 172/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om en sammanslutning av inlåningsbanker och vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 243/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om Skatteförvaltningen och lagstiftning som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 288/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet, 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 272/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 1/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet och om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 2/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 32/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 283/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 2/2010

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 32/17).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 33/1/2008

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 3/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 32/18).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 33/2/

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, lagen om statskontoret och vissa andra lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Remissdebatt

Lagmotion  LM 13/2010 rd (Eero Heinäluoma /sd m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 32/20).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om skyddande av byggnadsarvet samt till lagar om ändring av 57 och 166 § i markanvändnings- och bygglagen och 48 kap. 6 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 101/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 3/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.4.2010.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 8/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.4.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 7.4.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.19.