Plenarprotokoll 32/2011 rd

PR 32/2011 rd

Justerat 2.0r

32. TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.57) och förste vice talman Pekka Ravi (15.57—17.27).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Jouni Backman /sd (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Osmo Kokko /saf (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Annika Lapintie /vänst (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Petteri Orpo /saml (r)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml (r)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Ari Torniainen /cent (r)
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Kauko Tuupainen /saf (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Lenita Toivakka /saml (14.57)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 8.9.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 29, 30/2011 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 29 samt

jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 30.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Vilande förslag till beredskapslag samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Vilande lagförslag  VLF 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet.

Debatt (PTK 32/1, Henriksson 32/1/1).

Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet.

2) Vilande förslag till lagar om ändring av 25 § i Finlands grundlag samt vallagen och 9 § i partilagen

Remissdebatt

Vilande lagförslag  VLF 2/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 32/2, Henriksson 32/2/1).

Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

3) Vilande förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Remissdebatt

Vilande lagförslag  VLF 3/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 32/3, Henriksson 32/3/1).

Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

4) Vilande förslag till lag om ändring av 59 a § i självstyrelselagen för Åland

Remissdebatt

Vilande lagförslag  VLF 4/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 32/4, Henriksson 32/4/1, Nauclér 32/4/2).

Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för genomförande av rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 32/5).

Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tillläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 26/2011 rd

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2011 rd

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om flyttning av fordon

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 29/2011 rd

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll och tilläggsprotokoll om ändring av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet och tillläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 2/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om protokollet och tilläggsprotokollet om ändring av avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet och tilläggsprotokollet om ändring av avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 14.9.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.27.

​​​​​​​