Plenarprotokoll 33/2005 rd

PR 33/2005 rd

Justerat 2.0r

33. TISDAGEN DEN 5 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Ahonen /cent
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Matti Väistö /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Pia Viitanen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4—6.4 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Arto Bryggare /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna

4—27.4 ledamot

 • Esko Ahonen /cent

5.4 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Väistö /cent

5 och 6.4 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

5—7.4 ledamöterna

 • Lyly Rajala /saml
 • Simo Rundgren /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

5—27.4 ledamot

 • Reijo Paajanen /saml
 • Minna Sirnö /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

5.4 ledamot

 • Risto Kuisma /sd

5.4—3.6 ledamot

 • Hannu Hoskonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

5.4 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Tuija Nurmi /saml
 • Klaus Pentti /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

5—8.4 ledamot

 • Kalevi Olin /sd

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 31 mars 2005 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 12, 13/2005 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 12 och
 • kommunikationsutskottet om ärende U 13.

__________

Berättelse om regeringens åtgärder 2004

Förste vice talmannen meddelar att med regeringens skrivelse av den 1 april 2005 har till riksdagen inkommit en berättelse om regeringens åtgärder under år 2004 (B 3/2005 rd).

 • Berättelsen samt till denna bifogat bredvidmaterial i form av en berättelse om utvecklingssamarbetet 2004 och en berättelse om sysselsättningen 2004 har nu delgetts riksdagen genom att de delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret samt lagen om växtförädlarrätt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 1/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 113/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 137/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2005 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1—8 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1—8 antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 9 skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De fem förslagen till uttalanden i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt 50 § i kommunallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 20/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 33/5, Thors 33/5/2, 33/5/6, 33/5/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsköp och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 21/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 33/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 22/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 85 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 23/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 33/8, Thors 33/8/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förköpslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 33/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om ändring av lagen om faderskap

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 56/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 1/2005 rd

Lagmotion  LM 136/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 276/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 15.06.