Plenarprotokoll 35/2013 rd

PR 35/2013 rd

Justerat 2.0r

35. ONSDAGEN DEN 10 APRIL 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinä_luoma (14.10—16.42 och 17.01—17.05).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 56 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Lauri Heikkilä /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf (r)
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Anne Kalmari /cent
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Anna Kontula /vänst
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Eero Lehti /saml (r)
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /cent (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (r)
 • Matti Saarinen /sd (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Anna Kontula /vänst (15.14)
 • Antti Lindtman /sd (15.59)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, upphävande av vissa bestämmelser i kommunindelningslagen och ändring av språklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 31/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter ministerns presentation följer gruppanföranden som får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 35/1, Wallin 35/1/8).

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom ledamot Elsi Katainen bett om att ärendet bordläggs, bordläggs ärendet enligt 57 § i arbetsordningen. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?

Petteri Orpo /saml:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että asia siirtyy seuraavaan istuntoon.

Jouni Backman /sd:

Kannatan edustaja Orpoa.

Talman Eero Heinäluoma:

Finns det understöd för ledamot Elsi Katainens förslag?

Markus Lohi /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elsi Kataisen tekemää pöydällepanoesitystä ja ajankohtaa seuraavasta käsittelystä.

Debatten om tidpunkten för bordläggning avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu så att ledamöterna kan få meddelande om voteringen och fortsätter kl. 17.00.

Plenum avbröts kl. 16.42.

Plenum fortsatte

kl. 17.01.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

Talman Eero Heinäluoma:

Under debatten har Elsi Katainen understödd av Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 24.4.2013.

Petteri Orpo understödd av Jouni Backman föreslagit att ärendet bordläggs till nästa plenum.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen ska nu rösta om förslagen.

Den som godkänner ledamot Orpos förslag röstar "ja" och den som godkänner ledamot Elsi Katainens förslag röstar "nej".

Vid omröstningen godkände riksdagen Petteri Orpos förslag med rösterna

60 ja, 39 nej; 100 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen bordlade ärendet till nästa plenum.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 32/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 26/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 19 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 29/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 30/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 33/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 34/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen och lag om ändring av 17 kap. 14 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 35/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 36/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 37/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kemikalielag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och av arbetarskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 92/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 22/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 12/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Kolovesi nationalpark

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 181/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i dag 10.4.2013 kl. 17.20.

Plenum avslutades kl. 17.05.

​​​​