Plenarprotokoll 36/2005 rd

PR 36/2005 rd

Justerat 2.0r

36. FREDAGEN DEN 8 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tony Halme /saf
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Rauno Kettunen /cent
 • Katri Komi /cent
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.4 ledamöterna

 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Aila Paloniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

11—14.4 ledamot

 • Esko Ahonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.4 ledamöterna

 • Ilkka Kanerva /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Astrid Thors /sv

11—15.4 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 25—29/2005 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelse för central-, regional- och lokalförvaltningens funktion och utvecklingsbehov

Förste vice talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 7 april 2005 har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse för central-, regional- och lokalförvaltningens funktion och utvecklingsbehov — Bättre service, effektivare förvaltning — (SRR 2/2005 rd). Redogörelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

Enligt 23 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning skall redogörelsen bordläggas till ett senare plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum på onsdag nästa vecka.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum på onsdag nästa vecka.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 42, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 62—65, 69—71, 75, 80/2005 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till grundlagsutskottet

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till grundlagsutskottet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till utskottet upptar lika många kandidater som antalet ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Terhi Peltokorpi till ersättare i utskottet.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Lag om ändring av hushållsavdraget i Kajanaland

Remissdebatt

Lagmotion  LM 148/2004 rd (Jyrki Katainen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 36/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 37/9/2005

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 278/2004 rd

Lagmotion  LM 16/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 2/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.29.