Plenarprotokoll 36/2009 rd

PR 36/2009 rd

Justerat 2.0r

36. FREDAGEN DEN 3 APRIL 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.00—13.30).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 45 ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Matti Kauppila /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Henna Virkkunen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

3.4 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Henna Virkkunen /saml

3—6.4 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

3—7.4 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

3—12.4 ledamot

 • Bjarne Kallis /kd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

3.4 ledamöterna

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag den 3 april 2009 överlämnat regeringens propositioner RP 45—51/2009 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 45, 64, 83, 88, 92, 93, 102, 107, 116, 117, 127, 132, 133, 135—137, 141—144, 146—149, 153—157, 160—162, 171, 184/2009 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om kandidaters valfinansiering och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2009 rd

Lagmotion  LM 14, 23/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 1 april 2009.

Under allmänna debatten har ledamot Antti Vuolanne med bifall av ledamot Jacob Söderman föreslagit att till grund för behandlingen av lagförslag 1 ska läggas lagförslaget i lagmotion 23.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamot Antti Vuolannes förslag om grunden för behandlingen.

Vid omröstningen godkände riksdagen betänkandets förslag till grund för behandlingen av lagförslag 1 med rösterna

92 ja, 55 nej, 2 avstår; 50 frånvarande.

( Omr. 1 )

Talmannen:

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 1—3 § enligt betänkandet.

4 §

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Veijo Puhjo /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § hyväksytään vastalauseen 1 sisältämässä muodossa.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vuolanteen tekemää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Minna Sirnö har med bifall av ledamot Veijo Puhjo föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Antti Vuolanne har med bifall av ledamot Jacob Söderman föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamöterna Minna Sirnös förslag mot Antti Vuolannes förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamöterna Minna Sirnös förslag mot Antti Vuolannes förslag godkände riksdagen ledamot Antti Vuolannes förslag med rösterna

127 ja, 27 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Antti Vuolannes förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § enligt betänkandet med rösterna

93 ja, 60 nej; 46 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 5—10 § enligt betänkandet.

11 §

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § hyväksytään vastalauseen 1 sisältämässä muodossa.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vuolanteen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Antti Vuolanne har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Antti Vuolannes förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 § enligt betänkandet med rösterna

95 ja, 57 ne; 47 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 12 och 13 §, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 och 3 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna ska förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om auktion av vissa radiofrekvenser och om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 37/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 1 april 2009.

Under debatten har ledamot Minna Sirnö föreslagit med bifall av ledamot Merja Kyllönen att kulturutskottet ska lämna utlåtande till kommunikationsutskottet.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Vid omröstningen godkände riksdagen talmanskonferensens förslag med rösterna

101 ja, 53 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 36/4).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 37/8/2009

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2009 rd

Talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är tisdagen den 14 april 2009 kl. 14. Jag önskar ledamöterna en riktigt avkopplande påsk.

Plenum avslutades kl. 13.30.

​​​​​​​