Plenarprotokoll 36/2013 rd

PR 36/2013 rd

Justerat 2.0r

36. ONSDAGEN DEN 10 APRIL 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (17.21—19.02) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.02—22.01).

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum och följande ledamot som närvarande:

 • Katja Taimela /sd
 • __________

  ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

  1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, upphävande av vissa bestämmelser i kommunindelningslagen och ändring av språklagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 31/2013 rd

  Förste vice talman Pekka Ravi:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

  Ärendet bordlades till detta plenum vid första plenum i dag.

  PR 35/1/2013

  Debatten fortsatte(PTK 36/1, Gästgivars 36/1/23).

  Beslut

  Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

  2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 32/2013 rd

  Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

  Debatt (PTK 36/2).

  Beslut

  Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

  3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 26/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

  4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 27/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

  5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 19 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 28/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

  6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 § i lagen om studiestöd

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 29/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

  7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 30/2013 rd

  Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

  Debatt (PTK 36/7).

  Beslut

  Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

  8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i universitetslagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 33/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

  9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 34/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

  10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen och lag om ändring av 17 kap. 14 § i strafflagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 35/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

  11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 36/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

  12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 37/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

  13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kemikalielag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 38/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

  14) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017

  Remissdebatt

  Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

  Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 3.5.2013. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 9.4.2013.

  PR 34/1/2013

  I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 15) på dagordningen.

  Debatt (PTK 36/14).

  Beslut

  Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 3.5.2013.

  15) Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

  Remissdebatt

  Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

  Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 3.5.2013.

  16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och av arbetarskyddslagen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 92/2012 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2013 rd

  Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2013.

  17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 22/2013 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2013 rd

  Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2013.

  18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägslagen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 12/2013 rd

  Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2013 rd

  Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2013.

  19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Kolovesi nationalpark

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 181/2012 rd

  Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2013 rd

  Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2013.

  Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

  Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 11.4.2013 kl. 16.

  Plenum avslutades kl. 22.01.

  ​​​​