Plenarprotokoll 37/2005 rd

PR 37/2005 rd

Justerat 2.0r

37. TISDAGEN DEN 12 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Esko Ahonen /cent
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Reijo Paajanen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Heidi Hautala /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12.4 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

12 och 13.4 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna

12—14.4 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Jouko Skinnari /sd

12—15.4 ledamöterna

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Satonen /saml

12—20.4 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

12.4 ledamot

 • Kauko Juhantalo /cent

12—15.4 ledamot

 • Risto Kuisma /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.4 ledamot

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Arto Seppälä /sd

12 och 13.4 ledamot

 • Martin Saarikangas /saml

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 7 april 2005 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 14/2005 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till passlag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 37/1, Thors 37/1/22).

Under debatten föreslår ledamot Astrid Thors att också lagutskottet skall lämna utlåtande till förvaltningsutskottet.

Talmannen:

Ledamot Thors förslag har inte fått bifall och förfaller.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 26/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till ungdomslag och lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 37/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 29/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 37/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 278/2004 rd

Lagmotion  LM 16/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 2/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 2. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget, som bygger på regeringens proposition nr 278/2004 rd och lagmotion nr 16.

Allmän debatt (PTK 37/6, Granvik 37/6/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om ändring av lagen om faderskap

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 1/2005 rd

Lagmotion  LM 136/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 37/7).

Lagförslagen i regeringens proposition

Lagförslagen antas.

Lagförslaget i lagmotionen

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 276/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2005 rd

Debatt (PTK 37/8).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Lag om ändring av hushållsavdraget i Kajanaland

Remissdebatt

Lagmotion  LM 148/2004 rd (Jyrki Katainen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum i fredags.

Debatten fortsätter (PTK 37/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 18.57.