Plenarprotokoll 37/2009 rd

PR 37/2009 rd

Justerat 2.0r

37. TISDAGEN DEN 14 APRIL 2009

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.02—15.29) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.29—17.48).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Susanna Haapoja /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mats Nylund /sv
 • Pertti Salolainen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Pertti Salolainen /saml (14.17)
 • Leena Harkimo /saml (14.49)
 • Katri Komi /cent (14.52)
 • Raija Vahasalo /saml (15.06)
 • Jaakko Laakso /vänst (15.45)
 • Anni Sinnemäki /gröna (15.48)
 • Jari Koskinen /saml (16.57)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

14.4 ledamötera

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Hyssälä /cent

14 och 15.4 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

14.4 ledamot

 • Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ville Niinistö /gröna

14—24.4 ledamot

 • Merikukka Forsius /saml

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har den 2 april 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 27—29/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 27,

ekonomiutskottet och miljöutskottet om ärende U 28 och

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 29.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av tingsrättslagen och 12 § i lagen om utnämning av domare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 37/1, Nordman 37/1/4, 37/1/24, min. Thors 37/1/7, Gestrin 37/1/20, 37/1/52, Sasi 37/1/26, Henriksson 37/1/27, Järvinen 37/1/30, Alatalo 37/1/37, Tabermann 37/1/38, Vuolanne 37/1/45).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om Riksfogdeämbetet, om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken samt ändring av utsökningsbalken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 37/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 37/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 37/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 37/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 37/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet samt till lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 37/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmänna debatten om ärendet avbröts vid riksdagens plenum den 3 april 2009.

Ingen fortsättning på allmänna debatten.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 37/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om kandidaters valfinansiering och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2009 rd

Lagmotion  LM 14, 23/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 37/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 22/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 37/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 23/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 15 april 2009.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 2/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 15 april 2009.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 156/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 2/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 15 april 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 15 april 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.48.