Plenarprotokoll 38/2014 rd

PR 38/2014 rd

Justerat 2.0r

38. ONSDAGEN DEN 9 APRIL 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.56), förste vice talman PekkaRavi (15.56—17.49) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.49—18.39).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 57 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Juho Eerola /saf
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Lars Erik Gästgivars /sv (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd
 • Anne Kalmari /cent (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Annika Lapintie /vänst
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Anne Louhelainen /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf
 • Ville Niinistö /gröna (s)
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Leena Rauhala /kd (r)
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Matti Saarinen /sd (r)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Eila Tiainen /vänst
 • Jani Toivola /gröna
 • Maria Tolppanen /saf
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Sofia Vikman /saml
 • Ville Vähämäki /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 13 ledamöter:

 • Thomas Blomqvist /sv (14.20)
 • Mats Nylund /sv (14.20)
 • Sampsa Kataja /saml (14.22)
 • Annika Lapintie /vänst (14.36)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (14.46)
 • Matti Saarinen /sd (14.46)
 • Juho Eerola /saf (15.06)
 • Eero Suutari /saml (15.15)
 • Eila Tiainen /vänst (15.30)
 • Päivi Räsänen /kd (15.49)
 • Juha Sipilä /cent (15.55)
 • Jukka Kopra /saml (16.14)
 • Leena Rauhala /kd (17.44)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om terroristbrott

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 18/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 38/1, Henriksson 38/1/1, 38/1/24, Nauclér 38/1/22).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 38/2, Henriksson 38/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen, 50 och 53 § i fordonsskattelagen och bränsleavgiftslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 23/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 38/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och lag om ändring av 43 § i jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 20/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 38/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 38/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 38/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 38/10).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 40/2/2014

11) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken och 6 § i tingsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2014 rd

Lagmotion  LM 31/2011 rd, 12/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2014 rd

Lagmotion  LM 15/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon -torsdag 10.4.2014 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.39.

​​​​