Plenarprotokoll 39/2002 rd

PR 39/2002 rd

Justerat 2.0r

39. ONSDAGEN DEN 10 APRIL 2002

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Timo Ihamäki /saml
 • Mikko Immonen /vänst
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /saml
 • Juha Karpio /saml
 • Niilo Keränen /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent
 • Raimo Mähönen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /sv
 • Pauli Saapunki /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Vähänäkki /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.4 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Kimmo Sasi /saml

10 och 11.4 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Mikko Immonen /vänst
 • Juha Karpio /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pauli Saapunki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10.4 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

10 och 11.4 ledamot

 • Riitta Prusti /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.4 ledamöterna

 • Irina Krohn /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vähänäkki /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 2/2002 rd

Lagmotion  LM 97/2000 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger trafikutskottets betänkande nr 2. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition:

24 a § godkänns.

Förste vice talmannen:

Ikraftträdelsebestämmelsen behandlas momentvis.

Ikraftträdelsebestämmelsens 1 mom.

Debatt (PTK 39/1).

Under debatten föreslår ledamot Lapintie med bifall av ledamot Syvärinen att momentet skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Lapinties förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 156 ja och 6 nej, 37 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom.

Debatt (PTK 39/1).

Under debatten föreslår ledamot Lapintie med bifall av ledamot Syvärinen att ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom. stryks.

Vid omröstningen om ledamot Lapinties förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 151 ja och 6 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ingressen och rubriken godkänns.

Riksdagen omfattar trafikutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ändring av 34 kap. strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 43/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 39/2).

__________

Talmannen för Australiens senat besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talmannen för Australiens senat Margaret Reid är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Debatten fortsätter (PTK 39/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 44/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 39/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 39/4).

Under debatten föreslår ledamot Kuoppa att ärendet skall bordläggas till ordinarie plenum i morgon.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum i morgon kl. 18.

5) Regeringen proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 232/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum i morgon kl. 18.

Plenum avslutas kl. 17.10.

​​​​