Plenarprotokoll 4/2004 rd

PR 4/2004 rd

Justerat 2.0r

4. TORSDAGEN DEN 5 FEBRUARI 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Suvi Lindén /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

5.2 ledamot

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

5.2 ledamöterna

 • Kalevi Lamminen /saml
 • Minna Sirnö /vänst

5 och 6.2 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

5.2 ledamöterna

 • Klaus Hellberg /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Leena Rauhala /kd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

5 och 6.2 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

__________

Interpellation om bättre anställningsskydd för löntagare

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att ledamot Kari Uotila och 21 andra ledamöter den 4 februari 2004 har framställt till statsrådet en interpellation om bättre anställningsskydd för löntagare (IP 1/2004 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Uotila som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Kari Uotila /vänst:

Värderade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

Regeringens sysselsättningsmål är snart blott en chimär. Låglöneländer typ Kina drar till sig jobben. Produktionen läggs ned eller flyttas utomlands, samtidigt som företagen betalar ut toppdividender till ägarna.

Den senaste jobsposten kom från Wärtsilä Abp. Wärtsilä tänker lägga ned Åbofabriken och flytta motortillverkningen till italienska Trieste, fast verksamheten har varit lönsam. Det är ett dråpslag för hela personalen.

Alla upplever det som ett orosmoment när lönsam och konkurrenskraftig verksamhet flyttar utomlands. Situationen är särskilt alarmerande för dem som riskerar arbetslöshet och deras familjer. Det är extra kämpigt för många som har bostadslån.

Det är förkastligt och obegripligt att lönsamma fabriker läggs ned i Finland, som sägs vara världens mest konkurrenskraftiga land.

Man måste fråga sig om detta ens kan anses vara lagli#62; det finns nämligen inga produktionsorsaker eller ekonomiska skäl för att stänga lönsamma fabriker.

Nedlagda jobb leder till ökad arbetslöshet, mänsklig nöd och förlorade skatteinkomster. Dessutom kommer den kunskapsreserv som byggts upp under årtionden att försvinna från Finland. Det kan inte fortsätta så här. Vi kräver att regeringen och arbetsgivarna snabbt vidtar åtgärder för att stoppa jobbförlusten.

Det finns allvarliga brister i vår lagstiftning

Det är både billigt och lätt att säga upp personal i vårt land, något som storföretagen utnyttjar hänsynslöst. Ta t.ex. Italien, där arbetsgivarna måste betala 20 månaders lön när de sparkar långvarigt anställda. Även i andra EU-länder är uppsägningsskyddet bättre än i Finland.

Syftet med lagen om samarbete inom företag var att parterna ska ha möjlighet att tillsammans bedöma situationen och förhandla om olika alternativ innan produktionen definitivt minskas eller läggs ned. I praktiken har samarbetslagen ändå allt oftare kommit att bli en ren formalitet som inte påverkar slutresultatet.

Enligt regeringsprogrammet ska samarbetslagen revideras. Den uppställda tidsplanen är alldeles för långsam: lagen måste ändras snabbt för att förhindra de frekventa massuppsägningarna.

Vi måste satsa på att utveckla näringslivet

Regeringens mål att skapa 100 000 nya arbetstillfällen kommer inte att nås. De orter som drabbats hårdast av uppsägningar och massarbetslöshet måste få mer sysselsättningspengar och stöd för att utveckla näringarna. Vi får inte lämna de drabbade i sticket. Många orter är besvikna på regeringen och dess oförmåga att reagera på det försämrade arbetsmarknadsläget och de regionala sysselsättningsproblemen.

Bland annat metall- och elektronikindustrin hotar att flyttas ut till såväl de närliggande lågkostnadsländerna som Kina och övriga Asien. Regeringen måste kontra denna utveckling med att starta ett utvecklingsprogram för dessa industrier tillsammans med branschföretagen och arbetsmarknadens parter.

Även andra branscher behöver liknande utvecklingsprogram

Vi fruktar att den globaliseringsutredning som regeringen inlett inte i tillräcklig utsträckning kommer att gå på djupet med frågor på näringsgrens- och företagsnivå.

Med hänvisning till det ovanstående och 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation att besvaras av den ansvariga ministern:

Tänker regeringen vidta omedelbara åtgärder för att trygga de anställdas situation vid Wärtsilä Abp:s motorfabrik i Åbo och andra företag och för att förbättra de finländska löntagarnas anställningsskydd så att det ligger på samma nivå som i andra EU-länder?

Helsingfors den 4 februari 2004

 • Kari Uotila /vänst
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Anne Huotari /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Timo Soini /saf
 • Tony Halme /saf"

Förste vice talmannen:

Enligt 22 § 1 mom. i arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Förste vice talmannnen meddelar att till riksdagen har enligt 29 § i arbetsordningen anlänt statsrådets skrivelse av i dag (SR 1/2004 rd) med ändringar som statsminister Matti Vanhanen och ministrarna Antti Kalliomäki, Jan-Erik Enestam, Johannes Koskinen, Tarja Filatov, Seppo Kääriäinen, Kari Rajamäki, Leena Luhtanen, Juha Korkeaoja, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Hannes Manninen, Tuula Haatainen, Paula Lehtomäki och Tanja Karpela har meddelat statsrådets kansli i fråga om den redogörelse för bindningar som avses i 63 § 2 mom. grundlagen och som de lämnat den 24 juni 2003.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Förste vice talmannen:

Frågestunden är nu slut.

__________

2) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2003 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet samt ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 4/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 5/3/2004

3) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2003 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 4/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2003 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 4/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2003 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 4/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2003 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 4/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt till lagar om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2003 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 4/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om förutsättningarna för förvärvsarbete för medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 174/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fastighetsregisterlagen och fastighetsbildningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt skoltlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

15) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tillläggsprotokollet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 178/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

16) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tillläggsprotokollet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 179/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 180/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 181/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.33.