Plenarprotokoll 4/2005 rd

PR 4/2005 rd

Justerat 2.0r

4. FREDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Erkki Virtanen /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.2 ledmöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.2 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 1—4/2005 rd till riksdagen.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannnen meddelar att till riksdagen har enligt 29 § i arbetsordningen anlänt statsrådets skrivelse av den 3 februari 2005 (SR 1/2005 rd) åtföljd av en anmälan om de ändringar som statsrådets medlemmar, dvs. statsminister Vanhanen och ministrarna Kalliomäki, Enestam, Mönkäre, Koskinen, Pekkarinen, Filatov, Kääriäinen, Rajamäki, Luhtanen, Korkeaoja, Wideroos, Hyssälä, Manninen, Haatainen, Lehtomäki och Karpela har meddelat statsrådets kansli i fråga om den redogörelse över bindningar enligt 63 § 2 mom. i grundlagen som de lämnat den 24 juni 2003.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 268/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 269/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till godkännande av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen mellan Finland och Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 270/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av de bestämmelser om behandling av brottmål i tingsrätten som ingår i lagen om rättegång i brottmål, rättegångsbalken och i vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 271/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 4/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 272/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 273/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 274/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 4/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 275/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 276/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

Plenum avslutas kl. 13.24.

​​​​​​​